Back to top

Potek dela v prvem letu izvajanja raziskave:

– uvodna srečanja raziskovalne skupine s predstavitvijo projekta, razdelitvijo raziskovalnih področij in nalog med člane in članici ter predstavitvijo okvirnega časovnega načrta;

– preučevanje temeljne literature in obstoječih literarnozgodovinskih virov (predvsem spisov Dušana Pirjevca, Borisa Paternuja in Janka Kosa, pa tudi Dimitrija Rupla), ki obravnavajo nacionalnokonstitutivno vlogo slovenske literature zlasti v 19. stoletju, pa tudi njeno s tem povezano specifiko, ki naj bi se ohranila vsaj do leta 1991;

– kritična preverba osrednjih tez iz obravnavanih razprav na primerih reprezentativnih slovenskih literarnih del, pa tudi ob soočenju z novejšimi raziskavami; priprava znanstvenega članka na to temo;

– začetek analize reprezentativnih proznih, dramskih in pesniških besedil iz obdobja med letoma 1945 in 1991; osredotočenje na družbene implikacije teh besedil (tj. na njihove kritične obravnave tabuiziranih političnih tem, na njihovo recepcijo pri bralstvu in na odzive oblasti, morebitne posledice za družbo itn.);

– seznanjanje z vmesnimi (ali morebiti tudi dokončnimi) rezultati posameznih raziskav in ocena opravljenega dela; začetek priprave niza znanstvenih člankov na podlagi teh raziskav;

– postavitev spletne strani projekta (v slovenščini in angleščini); predstavitev doseženih rezultatov.