Back to top

Potek dela v prvem letu izvajanja raziskave:

– uvodna srečanja raziskovalne skupine s predstavitvijo projekta, razdelitvijo raziskovalnih področij in nalog med člane in članici ter predstavitvijo okvirnega časovnega načrta;

– preučevanje temeljne literature in obstoječih literarnozgodovinskih virov (predvsem spisov Dušana Pirjevca, Borisa Paternuja in Janka Kosa, pa tudi Dimitrija Rupla), ki obravnavajo nacionalnokonstitutivno vlogo slovenske literature zlasti v 19. stoletju, pa tudi njeno s tem povezano specifiko, ki naj bi se ohranila vsaj do leta 1991;

– kritična preverba osrednjih tez iz obravnavanih razprav na primerih reprezentativnih slovenskih literarnih del, pa tudi ob soočenju z novejšimi raziskavami; priprava znanstvenega članka na to temo;

– začetek analize reprezentativnih proznih, dramskih in pesniških besedil iz obdobja med letoma 1945 in 1991; osredotočenje na družbene implikacije teh besedil (tj. na njihove kritične obravnave tabuiziranih političnih tem, na njihovo recepcijo pri bralstvu in na odzive oblasti, morebitne posledice za družbo itn.);

– seznanjanje z vmesnimi (ali morebiti tudi dokončnimi) rezultati posameznih raziskav in ocena opravljenega dela; začetek priprave niza znanstvenih člankov na podlagi teh raziskav;

– postavitev spletne strani projekta (v slovenščini in angleščini); predstavitev doseženih rezultatov.

 

Detailed implemenatation plan for the 1st year: 

– introductory meetings of the research group with a presentation of the project, distribution of research areas and tasks among the members, and a presentation of the overall time plan;

– study of the basic literature and existing literary history sources (primarily writings by Dušan Pirjevec, Boris Paternu and Janko Kos, and also Dimitrij Rupel), which deal with the national-constitutive role of Slovene literature, especially in the 19th century, and the specifics connected with this, which are assumed to have been preserved up to 1991;

– the critical examination of the central hypotheses from these studies in examples of representative Slovene literary works, and also in connection with more recent researches; the preparation of a scientific article on this theme;

– the beginning of the analysis of representative prose, drama and poetic works from the period 1945-1991; concentration on the social implications of these texts (i.e. on their critical treatment of taboo political themes, their reception among readers and the reactions of the authorities, the potential consequences for society, etc.);

– information about the intermediate (or possibly final) results of individual researches, and evaluation of the work completed; the beginning of preparation for a series of scientific articles on the basis of these researches;

– setting up the project website (in Slovene and English); presentation of the results obtained.