Back to top

MAGISTRSKO DELO DRUGOSTOPENJSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA

 

Glejte spletno stran FF UL – Pravilnik o magistrskem delu in zaključku študija na študijskih programih druge stopnje

  1. PRIJAVA TEME MAGISTRSKEGA DELA:

Prijavo teme magistrskega dela je treba oddati do začetka poletnega semestra (za študente, ki nameravate zaključiti študij v tekočem študijskem letu). Mentorji sprejemajo omejeno število prijav, zato zamuda pri prijavi pomeni, da se možnost izbire mentorja in s tem tudi magistrske teme na področju, s katerim se ukvarja želeni mentor, čedalje bolj zmanjšuje. Obrazec se odda v oddelčnem tajništvu, da se podatek o izbrani temi vnese v študentski informacijski sistem. Obrazec mora biti podpisan s strani mentorja in morebitnega somentorja. Pri skupinih magistrskih nalogah se na tajništvu, ki vodi postopek odda originalni obrazec, na drugem tajništvu pa kopijo.

Zamenjava teme je možna v dogovoru z mentorjem (v tem primeru je potrebna ponovna oddaja obrazca za prijavo teme, na katerega se zabeleži, da gre za zamenjavo teme).

Po dveh letih prijava teme zapade in je potrebna nova prijava.

 

  1. ODDAJA ELEKTRONSKE OBLIKE DIPLOMSKEGA DELA V VIS (preverjanje podobnosti vsebine):

Študent mora po prejemu informacije mentorja oziroma mentorice, da je magistrsko delo ustrezno, v knjižnici opraviti tehnični pregled. V knjižnico študent prinese spiralno vezan izvod magistrskega dela za tehnični pregled (naslovnica, povzetek, abstract, ključne besede). Po tehničnem pregledu mora študent v študentski informacijski sistem oddati elektronsko obliko pisnega zaključnega dela. Vsako zaključno delo se namreč glede podobnosti vsebine z drugimi deli pred zagovorom preveri s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine. Preverjanje podobnosti vsebine se izvede avtomatično po oddaji elektronske oblike pisne zaključne naloge v študijski informacijski sistem in se izdela analiza. Tu so navodila za študente glede oddaje zaključnega dela.

O rezultatu preverjanja podobnosti vsebine študent prejme obvestilo v študentskem informacijskem sistemu. Več o celotnem postopku oddaje zaključnega dela v preverjanje si lahko preberete v Pravilniku o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija.

 

3. PRIJAVA NA ZAGOVOR:

Študent se prijavi na zagovor magistrskega dela, ko pridobi soglasje mentorja, da je magistrsko delo ustrezno in primerno za zagovor ter da so podobne vsebine ustrezno citirane in ko ima izpolnjene vse preostale obveznosti po študijskem programu, v katerega je vpisan, kar preverja tajništvo. Študent ob prijavi na zagovor v tajništvo oddelka odda:

  • podpisan obrazec za prijavo zagovora magistrskega dela (obrazec št. 1),
  • podpisano izjavo mentorja in somentorja, da je magistrsko delo ustrezno in primerno za zagovor ter da so podobne vsebine ustrezno citirane (obrazec št. 2),
  • ustrezno število vezanih izvodov magistrskega dela glede na število članov komisije za zagovor. Od tega mora 1 izvod (oziroma 2 v primeru skupnega magistrskega dela) oddati v trdi vezavi (knjižnični izvod), ostale izvode pa spiralno vezane (študent lahko za oddajo uporabi tudi spiralno vezavo, ki jo je oddal za tehnični pregled, če je bila le-ta ustrezna).
  • podpisano izjavo študenta ob oddaji dela: izjava študenta ob oddaji magistrskega dela (obrazec se nahaja v VISu: zavihek »zaključek študija« - »izjava ob oddaji dela«)

 

Zagovor magistrskega dela poteka po oddaji dokumentacije in vezanih izvodov na tajništvu oddelka.

 

TEHNIČNA PRIPOROČILA

Splošna tehnična priporočila FF

 

Magistrsko delo na enopredmetnem študijskem programu Primerjalna književnost in literarna teorija:

  • obseg: minimalno 50 strani (priporočeno je, da obseg ne preseže 100 strani).

 

Magistrsko delo na dvopredmetnem oziroma dvopredmetnem pedagoškem študijskem programu Primerjalna književnost in literarna teorija:

  • obseg: minimalno 40 strani (priporočeno je, da obseg ne preseže 80 strani).
  • Pri skupnih, dvopredmetnih magistrskih delih je obseg magistrskega dela odvisen od dogovora kandidata z obema mentorjema, a načeloma ne manj kot 60 strani. Jezik magistrskega dela na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo je načeloma slovenščina (za izjeme glejte Pravilnik o magistrskem delu in zaključku študija na študijskih programih druge stopnje). V primeru skupnega magistrskega dela se oddelka dogovorita, po katerem standardu citiranja mora biti skupno diplomsko delo izdelano. Študent se o tem dogovori z mentorjema.

 

Znanstveni aparat oz. način citiranja in ureditev virov in literature za diplomska dela na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo:  MLA način citiranja (glejte publikacijo MLA način citiranja oziroma »Navodila za avtorje« v reviji Primerjalna književnost).