Studijski programi prve stopnje

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Primerjalna književnost in literarna teorija

Vsebine

Prvostopenjski dvopredmetni študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija posreduje študentom in študentkam znanja z najširšega področja literarne vede ter jih vpeljuje v osnove komparativistike, literarne zgodovine in literarne teorije. Posebno pozornost namenja razmerju literature skupaj z drugimi umetnostmi, pa tudi problematiki slovenske literature na ozadju evropske oziroma svetovne literature. Eno izmed osrednjih težišč študija je prav preučevanje slovenske literature v mednarodnem kontekstu.

S programom študentke in študenti pridobijo predmetnospecifične kompetence za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebni literarna razgledanost in široko kulturno obzorje. Konkretno jih na osnovni ravni usposablja za literarno ali kulturno novinarstvo, uredniško delo (založbe, časopisi, radio, televizija), dramaturško delo (gledališče, radio), literarno kritiko in publicistiko. V širšem smislu pa jih usposablja tudi za delo, ki ni v neposredni zvezi z literarnim besedilom, kot je organiziranje domačih in mednarodnih kulturnih dogodkov, predstavljanje različnih ustanov v javnosti (PR) ali pisanje reklamnih sporočil.

Diplomantke in diplomanti prvostopenjskih dvodisciplinarnih univerzitetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji. Transfer znanja iz enega področja na drugega spodbuja fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v različnih situacijah. Dvodisciplinarnost pospešuje sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanja, metodologije, razumevanja strokovnih metod, pristopov in procesov. Cilj dvodisciplinarnih programov je usposobiti diplomant/ke za nove kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja različnih vidikov predmetno specifičnega znanja. Širši družbeni interes dvodisciplinarnih programov je povečanje zaposljivosti diplomantov, kar sledi iz njihovega obvladovanja oz. poznavanja dveh strokovnih področij; usmerjenost v interdisciplinarno reševanje problemov zvišuje njihove možnosti na trgu dela.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte v predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Pregled svetovne književnosti 60 0 0 0 6 letni
Primerjalna verzologija 60 0 0 0 4 zimski
Uvod v literarno teorijo 30 30 0 0 4 celoletni
Uvod v primerjalno književnost 30 30 0 0 4 zimski
Uvod v študij književnosti - vaje 0 0 60 0 3 celoletni
Zgodovina avantgard 60 0 0 0 4 zimski
Zunanji izbirni predmeti 5
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Slovenistika
Književnost antične Grčije 30 0 0 0 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Slovenistika
Primerjalna verzologija 60 0 0 0 4 zimski
Uvod v literarno teorijo 30 30 0 0 4 celoletni
Uvod v primerjalno književnost 30 30 0 0 4 zimski
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Slovenistika
Uvod v študij književnosti - vaje 0 0 60 0 3 celoletni
Zgodovina avantgard 60 0 0 0 4 zimski
Zunanji izbirni predmeti 8
2. letnik P S V D KT Semester
Estetika od antike do romantike 60 0 0 0 6 zimski, letni
Primerjalna književnost 2 - vaje I 0 0 60 0 4 zimski
Zgodovina romana 60 0 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Zunanji izbirni predmeti 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Slovenistika
Estetika od antike do romantike 60 0 0 0 6 zimski, letni
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Slovenistika
Primerjalna književnost 2 - vaje I 0 0 60 0 4 zimski
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Slovenistika
Zgodovina romana 60 0 0 0 6 letni
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Slovenistika
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Literatura in etika 60 0 0 0 6 zimski, letni
Slovenski roman v kontekstu 60 0 0 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbirni seminar: Dramatika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna kritika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Svetovni roman 0 60 0 0 5 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Izbirni seminar: Dramatika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna kritika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Svetovni roman 0 60 0 0 5 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Literatura in etika 60 0 0 0 6 zimski, letni
Slovenski roman v kontekstu 60 0 0 0 6 zimski, letni
3. letnik P S V D KT Semester
Diplomsko delo 0 0 0 0 6 letni
Estetika od antike do romantike 60 0 0 0 6 zimski, letni
Primerjalna književnost 2 - vaje II 0 0 60 0 4 zimski
Realizem in naturalizem 60 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Slovenistika
Diplomsko delo 0 0 0 0 6 letni
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Slovenistika
Estetika od antike do romantike 60 0 0 0 6 zimski, letni
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Slovenistika
Primerjalna književnost 2 - vaje II 0 0 60 0 4 zimski
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Slovenistika
Realizem in naturalizem 60 0 0 0 3 zimski
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Slovenistika
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 4 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Literatura in etika 60 0 0 0 6 zimski, letni
Slovenski roman v kontekstu 60 0 0 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbirni seminar: Dramatika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna kritika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Svetovni roman 0 60 0 0 5 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Literatura in etika 60 0 0 0 6 zimski, letni
Slovenski roman v kontekstu 60 0 0 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Izbirni seminar: Dramatika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna kritika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Svetovni roman 0 60 0 0 5 celoletni

Sodelavke in sodelavci oddelka