Antropologija in politike v Afriki

Antropologija in politike v Afriki

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah

Vsebina

Predmet obravnava antropološke pristope in etnografije pri obravnavi politične zgodovine ter makro in mikro politik v Afriki in v povezavi z Afriko. Obravnava sklope, ki so povezani s politiko na mednarodni, državni in lokalni ravni ter v vsakdanjem življenju. Obenem opozarja na politično v kontekstih in praksah antropologije. Vsako leto pri predavanjih obravnavamo več spodaj naštetih tematskih sklopov ali se osredotočimo na enega v povezavi z vajami. Tematski sklopi se nanašajo na: politično zgodovino Afrike na posameznih primerih in z izhodišči za antropološko preučevanje; razlike med in posledice portugalske, francoske in britanske kolonizacije, primeri antropoloških vpogledov; ideologije, ki so spremljale osamosvajanje in neodvisnost afriških držav; afriški socializem; diktature in gverila; različne oblike neokolonializma, specifike globalizacije v Afriki; pomen spremenjenih razmerij v svetu in novih mednarodnih akterjev; interesi in dejavnosti Kitajske v Afriki; antropologija v kontekstih kolonializma in postkolonializma. Izhodišča za antropološko proučevanje neuvrščenosti; odnos med nekdanjo SFRJ in afriškimi državami: pomen neuvrščenosti nekdanje Jugoslavije za status pisanja o Afriki. Problematizacija dihotomije moči in razumevanje strategij preživetja in razlik na lokalni ravni ter njihove vpetosti v globalne ekonomske in politične procese; načini, možnosti, pristopi in problemi raziskovanja in pisanja o različnih vidikih političnega znotraj antropologije Afrike. Etnografija državnih meja in migracij znotraj in izven Afrike. Lokalni in mednarodni akterji v konfliktih, najemniške vojske in gospodarji vojne. Etnografije konfliktnih situacij in teorije konfliktov. Aplikacija antropologije in etnografije v razvojnih raziskavah, projektih in dejavnostih; kritika konceptov razvoja; vprašanja humanitarne pomoči; vloga nevladnih organizacij. Problemi korupcije in privatizacije. Program strukturne prilagoditve in etnografije javnega sektorja. Antropološka obravnava zemljiških reform in decentralizacije. Preoblikovanje in vpliv nekaterih tradicionalnih praks v sodobnih političnih procesih. Nova družbena gibanja v Afriki. Politično v umetnosti. Feministična gibanja v Afriki.

Vaje iz Antropologije in politik v Afriki se navezujejo na istoimenska predavanja. Pri vajah se osredotočimo na enega ali več od tematskih sklopov obravnavanih pri predavanjih in ga poglobimo in nadgradimo z dodatno literaturo in etnografsko raziskavo. Kadar je to možno, skušamo terensko delo opraviti na afriškem kontinentu (npr. Maroko). Ker je terensko delo redko izvedljivo na afriškem kontinentu, se poskušamo osredotočiti na teme v povezavi z Afriko, za katere terensko delo lahko opravimo v Sloveniji ali v bližnjih državah. Med temami so lahko med drugim: etnografija stikov med Afriko in Slovenijo (v času neuvrščenosti SFR Jugoslavije, v sodobnosti, na razvojnem, gospodarskem, kulturnem in drugih področjih); Afričani in Afričanke v Sloveniji, prva, druga in tretja generacija; sodobne migracije iz Afrike in Bližnjega vzhoda; predstave o Afriki in Afričanih v Sloveniji; izbrana poglavja iz afriške kinematografije ali katera od drugih tem obravnavanih na predavanjih. Na vaje se študentje in študentke pripravijo z branjem izbranih besedil, ki predstavljajo poglobitev znanja o posameznem obravnavanem tematskem sklopu in o njih razpravljajo. Študentje opravijo skupinsko in/ali individualno etnografsko terensko delo, ki je običajno zastavljeno kot raziskava.