Filozofija prostora in časa

Filozofija prostora in časa

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Olga

Vsebina

Predavanja obsegajo naslednje tematske sklope:
• Prostor in čas v antični filozofiji. Predsokratiki: apeiron in sfairos. Platonov Timaj in Aristotelova Fizika. Plotin in Avguštin o času in večnosti. Ciklični, linearni in mistični čas.
• Prostor in čas v renesančni in novoveški filozofiji. Nikolaj Kuzanski: »središče je povsod, oboda ni nikjer«. Neskončni univerzum Giordana Bruna. Absolutni vs. relacijski prostor/čas: Newton in Leibniz. Kantov a priori prostora in časa.
• Prostor-čas v sodobni filozofiji in znanosti. Prostor-čas v Einsteinovi relativnostni teoriji in v kvantni mehaniki. Možnost »sklenjenih časovnih zank« in logični paradoksi. Anizotropija časa in vzročnost.
• Fenomenološki prostor/čas. Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Bachelard idr. Čas, končnost in večnost, fizika in metafizika.
• Virtualni prostori v realnem času. Filozofska analiza virtualne (digitalne) realnosti kot našega “vzporednega”, “senčnega” sveta.

Seminar je namenjen predvsem filozofskemu razumevanju prostora in časa v sodobni kozmologiji: neskončnost nasproti končnosti, neevklidske geometrije, različne topologije, hiperprostori in “(mem)brane”, prostor-čas in multiverzum(i), “antropično kozmološko načelo”, evolucija in/ali teleologija, vloga zavesti in duha v kozmosu.