Izbirni seminar: Dramatika

Izbirni seminar: Dramatika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Matajc Vanesa, red. prof. dr. Pezdirc Bartol Mateja

Vsebina

Seminar obsega uvodne teoretske in lliterarnozgodovinske vpoglede v literarno nadvrsto dramatike. Pri tem se osredinja na zgodovino dramatike v zahodni literaturi in jo obravnava v vidikih semiotike gledališča ter širšega, kulturnozgodovinskega konteksta in zgodovine idej. Posebno pozornost namenja obdobju, v katerem se zasnuje in ustvarja moderna drama (P. Szondi), in literarno-strukturnim spremembam v procesu modernizacije drame, primerjalno z ozirom na predhodna obdobja. Sledi snov, ki jo obsegajo izbrane seminarske teme: te v seminarskih nalogah obravnavajo dramska literarna besedila z vidikov različnih literarnih obdobij, smeri, tokov in gibanj, ter z vidikov t.i. zaprte in odprte forme v drami (V. Klotz). Obravnave so osredinjene na povezavo literarnozgodovinskih vidikov z morfološkimi (motivno-tematskimi, tekstno-strukturnimi in stilnimi) vidiki dramskih besedil. S tem se seminarji dopolnjujejo s predavanji iz literarne zgodovine, literarne teorije in primerjalne književnosti.