Specialno knjižničarstvo

Specialno knjižničarstvo

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Merčun Kariž Tanja, red. prof. dr. Južnič Primož

Vsebina

• Vloga specialne knjižnice v informacijskem in razvojno-raziskovalnem delu matične ustanove
• Oblike organizacije specialnega knjižničarstva
• Posebnosti delovanja in storitev specialnih knjižnic
• Znanja in kompetence potrebne za delovanje specialnega knjižničarja
• Strokovna organiziranost specialnega knjižničarstva in knjižničarjev
• Specialni knjižničar kot informacijski strokonvjak