Mednarodne perspektive v izobraževanju odraslih

Mednarodne perspektive v izobraževanju odraslih

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mikulec Borut

Vsebina

Tipologije v mednarodnem in primerjalnem raziskovanju izobraževanja odraslih (npr. režimi države blaginje, režimi spretnosti, politike izobraževanja odraslih, vseživljenjskega učenja, udeležba v vseživljenjskem učenju).
Metodologija primerjalnega in mednarodnega raziskovanja v izobraževanju odraslih (sodobni trendi v mednarodnih andragoških raziskavah, model Brayeve in Thomasove raziskovalne »kocke« v komparativnem izobraževanju ter Egetenmeyerjeve »kocke« in Milanove lestvice nadnacionalnega raziskovanja v primerjalnem in mednarodnem raziskovanju izobraževanja odraslih).
Primerjalne analize globalnih in evropskih politik izobraževanja odraslih različnih mednarodnih (vladnih in nevladnih) organizacij.
Vpliv geografskih, družbenih, političnih, gospodarskih in kulturnih dejavnikov v izobraževanju odraslih (izobraževanje odraslih v državah globalnega severa in globalnega juga).
Posebne teme primerjalnih mednarodnih analiz (ciljne skupine pri izobraževanju odraslih, zgodovina izobraževanja odraslih, izobraževanje odraslih za demokracijo, funkcionalna in kritična pismenost odraslih, mednarodne primerjalne raziskave kompetenc odraslih – PIAAC, vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, izobraževanje odraslih v multikulturnih družbah, izobraževanje odraslih v skupnosti, trg dela in izobraževanje odraslih, izobraževanje odraslih v podjetjih ipd.).
Mednarodne primerjalne analize značilnih oblik in metod izobraževanja odraslih po svetu (npr. študijski krožki, izobraževalna središča, ljudske univerze/visoke šole, središča za samostojno učenje, festivali učenja itd.).