Uvod v znanstveno delo

Uvod v znanstveno delo

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Merčun Kariž Tanja

Vsebina

• Značilnosti znanstvenega dela.
• Faze znanstvenega dela: opredelitev problema, izdelava načrta raziskave, izpeljava raziskave, obdelava podatkov, analiza in predstavitev rezultatov raziskave.
• Znanstveno delo v knjižnici:
o Pravila citiranja.
o Iskanje literature.
o Oblikovanje bibliografije.
• Posebnosti znanstveno-raziskovalnega dela na področju bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva.
• Vrste raziskav – kvalitativne, kvantitativne raziskave.
• Osnovne metode zbiranja in, obdelave podatkov in analize rezultatov.
• Etika raziskovalnega dela.