Angleščina za prevajalce IV

Angleščina za prevajalce IV

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Grad Martin Anton, prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Vsebina

Angleška slovnica 4:
Študentje se bolj podrobno seznanijo z samostalniško besedno zvezo, z zaimki, pridevniki in prislovi ter s strukturo predložne zveze. Predmet se osredotoča tudi na teme kot so neosebne glagolske oblike, trpnik in besedni red.
Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in rabo funkcijo. Študentje primerjajo slovnične kategorije v angleščini in slovenskimi in se ukvarjali s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino.