Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zaključek študija na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo (2. stopnja)

Navodila za magistrske naloge

Drugostopenjski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija se zaključi s pisnim magistrskim delom, ki ga izdelate pod mentorstvom izbranega visokošolskega učitelja ali učiteljice. Magistrsko delo javno zagovarjate pred komisijo.

Podrobnejša navodila glede postopkov in zahtev v zvezi z izdelavo magistrskega dela in zaključkom študija najdete v fakultetnem Pravilniku o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih druge stopnje

1. Prijava teme diplomskega dela

Prijavo teme magistrskega dela je potrebno oddati najpozneje do začetka četrtega semestra magistrskega študija (za študente, ki nameravate zaključiti s študijem v tekočem študijskem letu). Mentorji in mentorice sprejemajo omejeno število prijav.

Zamenjava teme je možna v dogovoru z mentorjem ali mentorico (v tem primeru je potrebna ponovna oddaja obrazca za prijavo teme, na katerega se zabeleži, da gre za zamenjavo teme).

Veljavnost teme magistrskega dela je 2 leti od prijave.

2. Postopek prijave zagovora magistrskega dela

Po prejemu informacije mentorja oziroma mentorice, da je magistrsko delo ustrezno, je potrebno končno verzijo magistrskega dela prek e-pošte poslati v knjižnico v tehnični pregled.

Po opravljenem tehničnem pregledu se v VIS-u odpre možnost oddaje magistrskega dela v preverjanje podobnosti vsebine (podpoglavje »Oddaja zaključnega dela v preverjanje podobnosti vsebine«).

Ko mentor v VIS-u potrdi ustreznost magistrskega dela, je potrebno v tajništvu oddati sledeče obrazce, ki jih najdete v podpoglavju »Zaključek študija«:

  • izjava (so)mentorja o ustreznosti magistrskega dela,

  • prijava na zagovor magistrskega dela,

  • izjava ob oddaji dela (na voljo v študijskem informacijskem sistemu, sekcija: Zaključek študija/Izjava ob oddaji dela.

Prav tako je potrebno oddati ustrezno število vezanih izvodov magistrskega dela glede na število članov komisije za zagovor. Od tega en (1) izvod (oziroma dva (2) v primeru skupnega magistrskega dela) v trdi vezavi (knjižnični izvod), ostale izvode pa v spiralni vezavi, če s tem soglašajo člani komisije.

Ko so vsi dokumenti v tajništvu, se študent z mentorjem dogovori za datum zagovora.

POMEMBNO:

  • Rok za oddajo magistrskega dela v prvo branje je praviloma do 1. 7. tekočega študijskega leta. Rok za oddajo končne, popravljene verzije magistrskega dela je 26. 8. tekočega študijskega leta. Navedeni roki veljajo zgolj za študente, ki nameravajo zagovarjati magistrsko delo v septembru. Ostali se z mentorjem individualno dogovorijo glede rokov za oddajo.

  • Pri izdelavi magistrskega dela upoštevajte oddelčna Navodila za citiranje.

  • Za oblikovanje magistrskega dela upoštevajte tehnična priporočila FF.
  • Navodilo za oblikovanje naslova: če ima magistrsko delo podnaslov, naj glavnemu naslovu sledi dvopičje, podnaslov naj se začne z veliko začetnico. 

Sodelavke in sodelavci oddelka