Studijski programi prve stopnje

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Študijski program druge stopnje Primerjalna književnost in literarna teorija

Vsebine

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo na drugi stopnji študija izvaja študijski program PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjimi smermi:

  • PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA, Primerjalna književnost in literarna teorija – enopredmetna smer

Drugostopenjski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija – enopredmetna smer poglablja znanja s področja literarne vede, ki jih študenti in študentke pridobijo na prvi stopnji. Natančneje jih seznanja s problemi komparativistike, literarne zgodovine in literarne teorije ter razgrinja literarnovedne metode za reševanje teh problemov. Posebno pozornost namenja razmerju literature s filozofijo, religijo, drugimi umetnostmi in kulturo ter problematiki slovenske literature na ozadju evropske oziroma svetovne literature, saj je eno od osrednjih težišč študija prav preučevanje slovenske literature v mednarodnem kontekstu. Poleg tega študente in študentke vpeljuje v osnove literarnega prevajanja in tvorjenja literarnih besedil. Študenti in študentke pridobijo predmetno-specifične kompetence, ki zadevajo razumevanje literature, njene povezanosti z drugimi duhovnimi dejavnostmi in njene vloge v evropski oziroma svetovni kulturi na eni strani ter v slovenski kulturi na drugi. Program izobražuje predvsem za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebni literarna razgledanost in široko kulturno obzorje. Študente in študentke usposablja za zahtevnejše oblike literarnega ali kulturnega novinarstva, za zahtevnejše uredniško delo (založbe, radio, televizija), dramaturško delo (gledališče, radio), literarno kritiko in publicistiko ter za vodenje delavnic kreativnega pisanja. Poleg tega jih usposablja tudi za delo v literarni vedi oziroma za znanstvenoraziskovalno dejavnost.

  • PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA, Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna smer

Drugostopenjski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna smer poglablja znanja s področja literarne vede, ki jih študenti in študentke pridobijo na prvi stopnji. Natančneje jih seznanja s problemi komparativistike, literarne zgodovine in literarne teorije ter razgrinja literarnovedne metode za reševanje teh problemov. Posebno pozornost namenja razmerju literature s filozofijo, religijo, drugimi umetnostmi in kulturo ter problematiki slovenske literature na ozadju evropske oziroma svetovne literature, saj je eno od osrednjih težišč študija prav preučevanje slovenske literature v mednarodnem kontekstu. Poleg tega študente in študentke vpeljuje v osnove literarnega prevajanja in tvorjenja literarnih besedil. Študijski program magistrantom in magistrantkam omogoča, da poleg splošnih kompetenc humanistično izobraženega intelektualca oziroma intelektualke pridobijo predmetno-specifične kompetence, ki zadevajo razumevanje literature, njene povezanosti z drugimi duhovnimi dejavnostmi in njene vloge v evropski oziroma svetovni kulturi na eni strani ter v slovenski kulturi na drugi. Izobražuje jih predvsem za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebni literarna razgledanost in široko kulturno obzorje. Usposablja jih za literarno ali kulturno publicistiko, uredniško delo (založbe, časopisi, radio, televizija, spletni mediji), dramaturško delo (gledališče, radio), organiziranje domačih in mednarodnih literarnih in širše kulturnih dogodkov, predstavljanje različnih, predvsem kulturnih ustanov v javnosti (PR). Poleg tega jih usposablja tudi za delo v literarni vedi oziroma za znanstvenoraziskovalno dejavnost.

  • PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA, Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna pedagoška smer

Drugostopenjski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija, Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna pedagoška smer posreduje študentom znanja z najširšega področja literarne vede ter jih vpeljuje v osnove komparativistike, literarne zgodovine in literarne teorije. Pozornost namenja razmerju literature s filozofijo, religijo, drugimi umetnostmi in kulturo, pa tudi problematiki slovenske literature na ozadju evropske oziroma svetovne literature. V višjih letnikih se posebej osredotoča na vprašanja literarne didaktike in na pedagoško delo na področju literarne kulture. Študijski program magistrantom in magistrantkam omogoča, da poleg splošnih kompetenc humanistično izobraženega intelektualca oziroma intelektualke pridobijo predmetno-specifične kompetence, ki zadevajo razumevanje literature, njene povezanosti z drugimi duhovnimi dejavnostmi in njene vloge v evropski oziroma svetovni na eni strani ter v slovenski kulturi na drugi. Izobražuje jih predvsem za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebni literarna razgledanost in široko kulturno obzorje. Usposablja jih za literarno ali kulturno, publicistično ali uredniško delo (založbe, časopisi, radio, televizija, spletni mediji), dramaturško delo (gledališče, radio) in literarno kritiko. V širšem smislu jim omogoča pridobiti tudi znanje in spretnosti za delo, ki ni v neposredni povezavi z literarnim besedilom, kot je organiziranje domačih in mednarodnih kulturnih dogodkov ter predstavljanje različnih, predvsem kulturnih ustanov v javnosti (PR). Posebej pa jih usposablja za literarne pedagoge oz. učiteljice in učitelje književnosti na vseh šolskih stopnjah izobraževanja, za učitelje kreativnega pisanja oz. voditelje pisateljskih delavnic ter literarnih in bralnih krožkov in za izobraževalno posredovanje medkulturne vloge književnosti v najširšo javnost.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Zaključek študija. 

Pedagoška praksa.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Primerjalna književnost in literarna teorija - enopredmetna smer
Biblija in slovenska literatura 60 0 0 0 6 letni
Francoski roman v 18. in 19. stoletju 60 0 0 0 6 celoletni
Kreativno pisanje 1 – poezija 0 30 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje 30 30 0 0 6 zimski
Nietzsche in slovenska literatura 60 0 0 0 6 zimski
Primerjalna književnost 3 - vaje 0 0 60 0 3 letni
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Teorija literarnega diskurza 30 0 0 0 3 letni
Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje I 0 0 60 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Zunanji izbirni predmeti 15
Primerjalna književnost in literarna teorija - dvopredmetna smer
Biblija in slovenska literatura 60 0 0 0 6 letni
Literarno prevajanje 30 30 0 0 6 zimski
Nietzsche in slovenska literatura 60 0 0 0 6 zimski
Primerjalna književnost 3 - vaje 0 0 60 0 3 letni
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje I 0 0 60 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Primerjalna književnost in literarna teorija - dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Biblija in slovenska literatura 60 0 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Metodologija 60 0 0 0 3 zimski
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Strokovni izbirni predmeti 5 2
Strokovni izbirni predmeti 6 4
Zunanji izbirni predmeti 3
Primerjalna književnost in literarna teorija - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Biblija in slovenska literatura 60 0 0 0 3 letni
Metodologija 60 0 0 0 3 zimski
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 7 4
Strokovni izbirni predmeti 8 6
Zunanji izbirni predmeti 11
Primerjalna književnost in literarna teorija - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Slovenistika
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Biblija in slovenska literatura 60 0 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Metodologija 60 0 0 0 3 zimski
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 9 6
Strokovni izbirni predmeti 10 2
Strokovni izbirni predmeti 11 4
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Filozofija umetnosti in kulture 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Čustva in spoznanje 15 15 0 0 3 letni
Kulturna hermenevtika 15 15 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Čustva in spoznanje 15 15 0 0 3 letni
Kulturna hermenevtika 15 15 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Literarno prevajanje 30 30 0 0 6 zimski
Nietzsche in slovenska literatura 60 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Literarno prevajanje 30 30 0 0 6 zimski
Nietzsche in slovenska literatura 60 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Literarno prevajanje 30 30 0 0 6 zimski
Nietzsche in slovenska literatura 60 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 10 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 11 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Primerjalna književnost in literarna teorija - enopredmetna smer
Kreativno pisanje 2 – poezija 0 30 0 0 3 zimski
Magistrski seminar – analiza literarnih besedil 0 60 0 0 5 letni
Magistrsko delo 0 0 0 0 20 letni
Metodologija 60 0 60 0 8 celoletni
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje II 0 0 60 0 3 zimski
Zunanji izbirni predmeti 18
Primerjalna književnost in literarna teorija - dvopredmetna smer
Magistrski seminar – analiza literarnih besedil 0 60 0 0 4 letni
Magistrsko delo 0 0 0 0 7 letni
Metodologija 60 0 60 0 7 celoletni
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Zunanji izbirni predmeti 9
Primerjalna književnost in literarna teorija - dvopredmetna pedagoška smer
Didaktika književnosti 1 45 0 0 0 3 letni
Klasična in sodobna svetovna književnost – vaje 0 0 30 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa 0 30 0 0 6 letni
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Primerjalna književnost in literarna teorija - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika književnosti 1 45 0 0 0 3 letni
Klasična in sodobna svetovna književnost – vaje 0 0 30 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa 0 30 0 0 6 letni
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Strokovni izbirni predmeti 4 3
Primerjalna književnost in literarna teorija - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Slovenistika
Klasična in sodobna svetovna književnost – vaje 0 0 30 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa 0 30 0 0 6 letni
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Strokovni izbirni predmeti 6 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Kreativno pisanje 1 – poezija 0 30 0 0 3 zimski
Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje II 0 0 60 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Književnost za šolsko rabo 30 15 0 0 3 zimski
Kompetence pri pouku književnosti 15 15 15 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Kreativno pisanje 1 – poezija 0 30 0 0 3 zimski
Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje II 0 0 60 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Književnost za šolsko rabo 30 15 0 0 3 zimski
Kompetence pri pouku književnosti 15 15 15 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Kreativno pisanje 1 – poezija 0 30 0 0 3 zimski
Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje II 0 0 60 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Književnost za šolsko rabo 30 15 0 0 3 zimski
Kompetence pri pouku književnosti 15 15 15 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka