Studijski programi druge stopnje

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Študijski program druge stopnje Primerjalna književnost in literarna teorija

Vsebine

Drugostopenjski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija poglablja znanja s področja literarne vede, ki si jih študenti in študentke pridobijo na prvi stopnji. Natančneje jih seznanja s problemi komparativistike, literarne zgodovine in literarne teorije ter razgrinja literarnovedne metode za reševanje teh problemov. Posebno pozornost namenja razmerju literature s filozofijo, religijo, drugimi umetnostmi in kulturo sploh ter problematiki slovenske literature na ozadju evropske oziroma svetovne literature, saj je eno izmed osrednjih težišč študija prav preučevanje slovenske literature v mednarodnem kontekstu. Poleg tega študente in študentke vpeljuje v osnove literarnega prevajanja in tvorjenja literarnih besedil.

S programom študentke in študenti pridobijo predmetnospecifične kompetence, ki zadevajo razumevanje literature, njene povezanosti z drugimi duhovnimi dejavnostmi in njene vloge v evropski oziroma svetovni kulturi na eni strani ter v slovenski kulturi na drugi. Izobražuje jih predvsem za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebni literarna razgledanost in široko kulturno obzorje. Konkretno jih usposablja za zahtevnejše oblike literarnega ali kulturnega novinarstva, za zahtevnejše uredniško delo (založbe, časopisi, radio, televizija), dramaturško delo (gledališče, radio), literarno kritiko in publicistiko ter za vodenje delavnic kreativnega pisanja. Poleg tega jih usposablja tudi za delo v literarni vedi sami oziroma za znanstvenoraziskovalno dejavnost.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte v predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Francoski roman v 18. in 19. stoletju 60 0 0 0 6 celoletni
Grško, judovsko in rimsko pesništvo v antiki 60 0 0 0 6 letni
Kreativno pisanje 1 – poezija 0 30 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje 30 30 0 0 6 zimski
Nietzsche in slovenska literatura 60 0 0 0 6 zimski
Primerjalna književnost 3 - vaje 0 0 60 0 3 letni
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Teorija literarnega diskurza 30 0 0 0 3 letni
Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje I 0 0 60 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Zunanji izbirni predmeti 15
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Antika v kulturi novega veka 15 15 0 0 3 zimski
Filozofija umetnosti in kulture 30 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Čustva in spoznanje 15 15 0 0 3 letni
Kulturna hermenevtika 15 15 0 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Kreativno pisanje 2 – poezija 0 30 0 0 3 zimski
Magistrski seminar – analiza literarnih besedil 0 60 0 0 5 letni
Magistrsko delo 0 0 0 0 20 letni
Metodologija 60 0 60 0 8 celoletni
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje II 0 0 60 0 3 zimski
Zunanji izbirni predmeti 18

Sodelavke in sodelavci oddelka