Studijski programi prve stopnje

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Primerjalna književnost in literarna teorija

Vsebine

Prvostopenjski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija posreduje študentom in študentkam znanja z najširšega področja literarne vede ter jih vpeljuje v osnove komparativistike, literarne zgodovine in literarne teorije. Posebno pozornost namenja razmerju literature skupaj z drugimi umetnostmi, pa tudi problematiki slovenske literature na ozadju evropske oziroma svetovne literature. Eno izmed osrednjih težišč študija je prav preučevanje slovenske literature v mednarodnem kontekstu.

S programom študentke in študenti pridobijo predmetnospecifične kompetence za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebni literarna razgledanost in široko kulturno obzorje. Konkretno jih na osnovni ravni usposablja za literarno ali kulturno novinarstvo, uredniško delo (založbe, časopisi, radio, televizija), dramaturško delo (gledališče, radio), literarno kritiko in publicistiko. V širšem smislu pa jih usposablja tudi za delo, ki ni v neposredni zvezi z literarnim besedilom, kot je organiziranje domačih in mednarodnih kulturnih dogodkov, predstavljanje različnih ustanov v javnosti (PR) ali pisanje reklamnih sporočil.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte v predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Angleški jezik 0 0 60 0 3 letni
Nemški jezik 1 0 0 120 0 6 celoletni
Pregled svetovne književnosti 60 0 0 0 6 letni
Primerjalna verzologija 60 0 0 0 6 zimski
Slovenska književnost 60 0 0 0 6 celoletni
Slovenski jezik 30 30 0 0 6 celoletni
Uvod v literarno teorijo 30 30 0 0 6 celoletni
Uvod v primerjalno književnost 30 30 0 0 6 zimski
Uvod v študij književnosti - vaje 0 0 60 0 3 celoletni
Zgodovina avantgard 60 0 0 0 6 zimski
Zunanji izbirni predmeti 6
2. letnik P S V D KT Semester
Estetika od antike do romantike 60 0 0 0 6 zimski, letni
Nemški jezik 2 0 0 120 0 6 celoletni
Primerjalna književnost 2 - vaje I 0 0 60 0 4 zimski
Ruska klasična literatura - obdobje realizma 30 0 0 0 3 zimski
Ruska književnost - obdobje klasicizma in romantizma 30 0 0 0 3 letni
Sodobni slovenski roman 30 30 0 0 6 celoletni
Zgodovina romana 60 0 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 10
Zunanji izbirni predmeti 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Literatura in etika 60 0 0 0 6 zimski, letni
Slovenski roman v kontekstu 60 0 0 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbirni seminar: Dramatika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna kritika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Svetovni roman 0 60 0 0 5 celoletni
3. letnik P S V D KT Semester
Diplomsko delo 0 0 0 0 12 letni
Estetika od antike do romantike 60 0 0 0 6 zimski, letni
Književnost antične Grčije 30 0 0 0 3 letni
Primerjalna književnost 2 - vaje II 0 0 60 0 4 zimski
Realizem in naturalizem 60 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 10
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Zunanji izbirni predmeti 13
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbirni seminar: Dramatika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna kritika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Svetovni roman 0 60 0 0 5 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Literatura in etika 60 0 0 0 6 zimski, letni
Slovenski roman v kontekstu 60 0 0 0 6 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka