Didaktika južnoslovanskih jezikov in književnosti - pedagoška praksa

Didaktika južnoslovanskih jezikov in književnosti - pedagoška praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Požgaj Hadži Vesna

Priprava na hospitacije in pedagoško prakso: ob aktivnem sodelovanju pri pouku hrvaškega, srbskega, bosanskega, črnogorskega, makedonskega ali bolgarskega jezika spoznavanje uresničevanja ciljev sodobnega pouka tujega oz. neprvega jezika ob izbranih vsebinah in metodah dela, uporaba učnih načrtov in didaktičnih gradiv, uresničevanja učne diferenciacije, načini preverjanja; opazovanje pouka, analiza učne ure, dajanje povratne informacije. Izdelava zapisnikov s hospitacij. Izdelava učnih priprav in učnih gradiv za pouk enega od južnoslovanskih jezikov. Priprava in izvedba nastopa.

Požgaj Hadži, V., Smolić, M., Benjak, M., 2007: Hrvatski izvana. Zagreb: Školska knjiga. 62–173.

Šifrer Kalan, M., 2008: Učne strategije pri učenju tujega jezika. Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem: pregled sodobne teorije in prakse (ur. J. Skela). Ljubljana: Tangram. 30–50.

Grgić, A., Kolaković, Z., 2010: Primjena stilova i nastavnih strategija u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika. Lahor 5/9. 78–96.

Požgaj Hadži, V. i sur., 2012: Izazovi kontrastivne lingvistike/Izzivi kontrastivnega jezikoslovja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 153–275.

Vrhovac, Yvonne in sodelavke, 2019: Izazovi učenja stranoga jezika u osnovnoj školi. Zagreb: Ljevak.

Vučo, Julijana et al., 2019: Projektni zadaci i nove tehnologije u učenju i nastavi jezika i drugih nastavnih sadržaja: od teorije do prakse. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

Eden od trenutno veljavnih učnih načrtov izbirnih predmetov v slovenski osnovni šoli:

Učni načrt. Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja. Hrvaščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. 2004. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-…
Učni načrt. Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja. Srbščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 2008. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-…
Učni načrt. Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja. Makedonščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 2008. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-…
+ dodatna literatura, ki jo predavateljica oz. predavatelj posreduje pri urah