Didaktika latinščine 1

Didaktika latinščine 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Inkret Andreja, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Vsebina
a) predavanja
Izbrana poglavja iz zgodovine pedagogike, povezana z zgodovino pouka latinščine (antika, pozna antika, srednji vek). Zgodovina pouka latinskega jezika v novem veku, s poudarkom na zgodovini pouka obeh klasičnih jezikov na Slovenskem. Najpomembnejši posamezniki, ki so vplivali na razvoj pouka latinskega jezika (v antiki, v evropskem in slovenskem prostoru). Učbeniki in učni pripomočki za pouk latinskega jezika skozi čas. Položaj latinskega jezika v slovenskem šolstvu. Društva in organizacije, povezane s širjenje klasično-humanistične izobrazbe. Umeščenost in vloga latinščine v trenutnem šolskem sistemu (predmetniki, učni cilji in smotri, latinski jezik kot redni in izbirni predmet, latinščina v osnovni šoli, klasična gimnazija, matura). Osnove šolske zakonodaje. Priprave na pouk. Slovnični pouk: posamezni elementi pouka latinskega jezika: izgovarjava, besedje, slovnica; različne slovnične vsebine in njihova obravnava. Pouk književnosti (predvidene vsebine; povezljivost z drugimi predmeti; možnost sodelovanja z učitelji drugih predmetov). Kulturno-civilizacijske vsebine (predstavitev aktualnih vsebin; različnih pristopi; povezovanje z drugimi predmeti). Kritično vrednotenje izobraževalnih vsebin (problemski pouk). Uporaba IKT pri pouku latinskega jezika. Vloga in lik učitelja latinskega jezika. Učne oblike in metode, primerne za poučevanje latinščine. Načini preverjanja in ocenjevanja znanja. Tipi nalog. Aktualna literatura in strokovni priročniki. Spletni viri za didaktiko klasičnih jezikov, posebej latinščine. Možnosti strokovnega dopolnjevanja (samoizobraževanje, dopolnilno izobraževanje, vseživljenjsko izobraževanje).

b) vaje
Vsebinska analiza in sinteza učne ure (različne vsebine: slovnične, literarne, kulturno-civilizacijske). Priprava učne ure (možni pristopi). Priprava nalog (tipi vaj). Priprava izročkov. Aktualiziranje naučenih vsebin. Praktične vaje: 1. priprava učne ure; 2. priprava projekta; 3. poskusni nastop pred kolegi. Aktualiziranje pouka. Načrtovanje pouka. Ekonomika pouka. Možne težave in napake; ugotavljanje zmožnosti učencev ter odkrivanje in razumevanje vzrokov za njihov (ne)uspeh. Učni pripomočki, učbeniki. Načini preverjanja in ocenjevanja. Primeri za poučevanje slovničnih, literarno-zgodovinskih in splošnih kulturno-civilizacijskih vsebin na vseh nivojih pouka. Sodobni načini interpretacije literarnih besedil: obravnava rimske, pa tudi poznejše latinske književnosti, kulture in civilizacije s filološkega, sociološkega in antropološkega vidika, njeno aktualiziranje in ovrednotenje. Uporaba računalnika in svetovnega spleta pri pouku. Priprava spletne strani.

- Wiater, W., Unterrichten und lernen in der Schule : eine Einführung in die Didaktik, Donauwörth : Auer, 1993 COBISS.SI-ID - 44240226
- Marrou, H. I., Histoire de l'éducation dans l'Antiquité I-II. Paris 1948. COBISS.SI-ID - 31416064
- Jaeger, W., Paideia: The Ideals of Greek Culture I-III. Oxford 1946. COBISS.SI-ID - 11871842
- Der altsprachliche Unterricht COBISS.SI-ID - 14236002
- Hriberšek, M., Klasični jeziki v slovenskem šolstvu 1848–1945. Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID – 222304000
- učni načrt za predmet Latinski jezik.
- predmetni izpitni katalog za predmet Latinski jezik.
Druga aktualna literatura se navede sproti ob obravnavani snovi.