Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jež Andraž, doc. dr. Štumberger Saška, izr. prof. dr. Bjelčevič Aleksander, izr. prof. dr. Pavlič Darja, izr. prof. dr. Pirih Svetina Nataša, prof. dr. Kranjc Simona, prof. dr. Pezdirc Bartol Mateja, prof. dr. Smole Vera, prof. dr. Smolej Mojca, prof. dr. Stabej Marko, prof. dr. Tivadar Hotimir, prof. dr. Zupan Sosič Alojzija, prof. dr. Žbogar Alenka, prof. dr. Žele Andreja

Diplomsko delo se izdela pod mentorstvom izbranega učitelja. Delo se javno predstavi ob zaključku študija. Vsebovati mora uvod, delovno hipotezo, pregled teoretičnih izhodišč, gradivo in metode za analizo, interpretacijo rezultatov, sklep, navedbo uporabljene literature in virov.

Literatura s področja vsebine diplomskega dela.