Hrvaški in srbski jezik 2

Hrvaški in srbski jezik 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Požgaj Hadži Vesna

Vsebina

Predmet teoretično temelji na hrvaškem jezikovnem standardu; srbski, bosanski in črnogorski jezikovni standard so predstavljeni informativno.

Skladnja: pojem, paradigmatski in sintagmatski odnosi, predmet. Besede kot skladenjske enote (polnopomenske in nepolnopomenske). Skladenjske vloge sklonov. Besede v stavku, skladenjska povezanost, stavek. Tipologija stavka. Stavčni členi. Podredna in priredna stavčna razmerja. Nadpovedna skladnja. Besedni red. Skladenjska in neskladenjska raba ločil. Besedilna skladnja. Sintaktostilistika.

Leksikologija: beseda in leksem, definicije in razčlemba pomena, eno- in večpomenskost besed. Sinonimija, antonimija, homonimija, onomastika. Razslojevanje leksike. Prevzemanje tujih besed. Purizem in jezikovna kultura. Frazeologija. Besedotvorje. Leksikografija. Leksikostilistika.