Imenska morfosintaksa

Imenska morfosintaksa

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zwitter Vitez Ana

Izhodiščne opredelitve: jezikovna enota, tekst, diskurz, upovedovanje. Časovni parametri pisave in govora. Princip aktualizacije v jezikovnem in zunajjezikovnem kontekstu: pretvorba jezikovnega pomena v besedilni smisel. Tvorba in zaznava diskurza. Vprašanje razumevanja v pisavi in govoru. Kohezija. Pojem stavka. Terminološko vprašanje morfosintakse. Preplet jezikovnih struktur. Skladenjski postopki tvorbe smisla. Koherenca in gramatikalnost. Kontinuiteta smislov, pojmi in odnosi. Vprašanje intratekstualne reference. Ponavljanje, stopnjevanje. Sovisnost struktur v artikulaciji besedilne geste. Anafora kot formalna repriza reference v tvorbi smisla. Zgoščanje jezikovnega izraza in načelo redundantnosti. Redundanca in elipsa. Tvorba in razpoznavanje jezikovne intence. Teorija govornega dejanja: jezikovno sporočilo kot znak in nadomestek. Odnos med sprejemljivostjo in strukturno pravilnostjo. Pričakovanje kot element razpoznavanja smisla. Komunikacijska situacija. Strategije upovedovanja, argumentacija. Strategije spremljanja in usmerjanja situacije. Dialog, monolog, pravica do besede. Medbesedilnost. Vprašanje intertekstualne reference. Besedilne zvrsti in njihove funkcionalne opredelitve. Jezikovna kompetenca (védenje) in jezikovna performanca (vedenje) v socialnih in kulturnih funkcijah. Besediloslovna analiza za različne aplikativne namene. Delo z avtentilčnimi besedili. Primerjava različnih tipov besedil (umetnostna, neumetnostna, publicistična, pisna, slušna, dialoška, monološka) in njihove zgradbe. Tvorjenje preprostih besedil po predloženem vzorcu.

R. A. de Beaugrande in W. U. Dressler (1992) : Uvod v besediloslovje. Park. COBISS.SI-ID - 1626888
C. Kerbrat-Orecchioni (1999): L'énonciation, Armand Colin COBISS.SI-ID - 12644194
E. Benveniste (1966): Problemes de linguistique générale I, Gallimard COBISS.SI-ID - 49727074
Boiron, M., Rodier, C. (1998): Documents authentiques écrits. Pariz: CLE International. COBISS.SI-ID - 8018530
Duranton, L., Rodier, C. (2001): Documents oraux. Pariz: CLE International COBISS.SI-ID - 18279778
Časopisni viri (dosegljivi tudi na medmrežju, npr. www.lemonde.fr, www.lefigaro.fr, www.liberation.fr)
Avtentični posnetki z radia in TV (dosegljivi tudi na medmrežju, npr. www.radiofrance.fr, www.tv5.org)
Ostali medmrežni viri.