Italijanščina kot jezik stroke

Italijanščina kot jezik stroke

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana

Predmet je razdeljen na tri module:
- teoretičen modul: uvod v jezik stroke;
horizontalna in vertikalna dimenzija jezika stroke; besedilni žanr in register; morfološke in skladenjske prvine jezika stroke; jezik stroke v medijih in v poljudno znanstvenih delih.
- dva tematska modula: obravnavanje osrednjih tem s področja političnega, zgodovinskega, sociološkega in administrativnega diskurza.
V tematskih modulih se izvajajo naloge za usvajanje in širjenje področno specifičnega besedišča; vaje v koherentnem povzemanju in tvorjenju pisnih in ustnih sporočil (povzemanje in parafraziranje) in vaje v slušnem razumevanju. Poseben povdarek je na analizi jezika v rabi v italijanskih javnih občilih (televizija, časopisje, splet).

1. Dardano, Maurizio (1993). Lessico e semantica, v: Alberto A. Sobrero (ur.), Introduzione all’italiano contemporaneo. Le strutture. Roma-Bari: Laterza (291-370). COBISS.SI-ID - 7727970
2. Serianni, Luca, Pietro, Trifone (ur.) (1994). Storia della lingua italiana. Scritto e parlato. Torino: Einaudi. COBISS.SI-ID – 2131948
3. Buroni E. (2009), “Politicamente corretto? Aspetti grammaticali nei quotidiani politici della ‘Seconda Repubblica’ tra norma, uso medio e finalità pragmatiche”, v: Studi di Grammatica Italiana, vol. XXVII (2009): 107-163. https://air.unimi.it/handle/2434/214669
4. Gualdo, Riccardo, Telve, Stefano (2017). Linguaggi specialistici dell'italiano. Roma: Carocci. Manuali Universitari. COBISS.SI-ID - 70791778
5. Aprile, Marcello (2005). Dalle parole ai dizionari. Bologna: Il Mulino Itinerari. COBISS.SI-ID - 35926882
6. Bonomi, Ilaria (2007). La lingua dei quotidiani, v: Bonomi, Ilaria, Silvia, Morgana, La lingua italiana e i mass media. Roma: Carocci (127-164) COBISS.SI-ID - 37558370

Sitografija:
http://www.accademiadellacrusca.it
http://www.corriere.it/
http://www.ilsole24ore.com/
https://www.internazionale.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/
https://ilmanifesto.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.rai.it/
https://www.raiplay.it/
http://www.teche.rai.it/
http://www.treccani.it/

Dodatna in priporočena literatura:
D’Achille, Paolo (200. L’italiano conteporaneo. Bologna: Il Mulino Itinerari (189-220).
Serianni, Luca (2003). Italiani scritti. Bologna: Il Mulino Itinerari (79-139).