Andragogika ciljnih skupin

Andragogika ciljnih skupin

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Samaluk Barbara

1. Opredelitev ciljnih skupin:
- klasifikacija,
- filozofija obravnave ciljnih skupin,

2. Integracija, inkluzija, segregacija kot koncept obravnave izbranih skupin prebivalstva,

3. Udeležba odraslih v izobraževanju:
- družbena stratifikacija,
- vloga izobraževanja in izobraževanja posebnih skupin odraslega prebivalstva,
- raziskave udeležbe odraslih v izobraževanju,
- dejavniki udeležbe (sociološki, psihološki, ekonomski)
- raziskave o motivaciji, modeli, teorije motivacije

4. Izobraževanje izbranih ciljnih skupin odraslih, med drugim:
- odrasli v različnih starostnih obdobjih,
- osebe z nezadostno temeljno izobrazbo,
- zaposleni z nezadostno izobrazbo za delo,
- nezaposleni,
- osebe s posebnimi potrebami (z motnjo v gibalnem razvoju, osebe z motnjo v duševnem razvoju, osebe s prizadetimi čutili - slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, govorne motnje),
- dolgotrajno bolne osebe,
- pripadniki etničnih skupin in narodnosti, priseljenci, begunci, pripadniki drugih ras,
- obsojenci,
- vodstveni delavci (top menedžment, vodstveni strokovnjaki),
- posebne skupine strokovnjakov (npr. izobraževalci odraslih),
- druge ta čas izpostavljene skupine.

- Cross, K. P. (1981). Adults as learners: increasing participation and facilitating learning. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. (300 strani) ID=11515490
- Haralambos, M., Holborn, M. (1999). Sociologija. Teme in pogledi. [Sociology. Topics and perspectives]. Ljubljana: DZS. (predvsem poglavja: Revščina, Delo, Nezaposlenost in prosti čas, Kriminaliteta in deviantnost, Spol in družba, »Rasa«, etničnost in nacionalnost) (str. 29-47, str. 106-117, str. 132-137, str. 168-181, str. 185-203, str. 222-226, str. 245-275, str. 393-452, str. 589-655, str. 658-729, str. 733-813)ID=103292672
- McGivney, V. (1999). Excluded men: men who are missing from education and training. Leicester: National Institute of Adult Continuing Education, NIACE. (150 strani)ID=50627426
- Mohorčič Špolar, V. idr. (2001). Udeležba prebivalcev Slovenije v izobraževanju odraslih [Participation of inhabitants of Slovenia in adult education]. Ljubljana: Andragoški center Slovenije. (195 strani)ID=114297856
- Merriam S.B., Cunningham, P.M. (eds.) (1989). Handbook of Adult and Continuing Education. San Francisco: Jossey-Bass inc. Publishers. (Poglavje o ciljnih skupinah - ženske, starejši odrasli, obsojenci, delavci, etnične in rasne manjšine, osebe z motnjo v duševnem razvoju) (str. 550-568, str. 525-536, str. 356-368, str. 569-582, str. 583-598, str. 599-609)ID=14182
- Moore, R. (2004). Education and Society. Cambridge: Polity Press. (196 strani)ID=28085346
- Radovan, Marko, Jelenc Krašovec, Sabina (ur.) (2014). Older men learning in the community: European snapshots. Ljubljana, Faro: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Universidade do Algarve. ( 115 str.)ID=273557760
- Saha, Lawrence J. (ur.) (1997). International Encyclopedia of the Sociology of education. Oxford, New York: Pergamon. (str. 157-162; str. 201-212; str. 369-375; str. 647-649)ID=26399074
- Wacquant, Loic (2003). Penalizacija revščine in vzpon neoliberalizma [Penalisation of poverty and the rise of neoliberalism]. Družboslovne razprave, letnik XIX (2003), št. 43: 65-75.ID=7530242

Ustrezni prispevki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.