AR2 Arheologija mlajših obdobij - izbrana poglavja

AR2 Arheologija mlajših obdobij - izbrana poglavja

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Predovnik Katarina Katja

Vsebina

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo.

Vsako leto se v okviru predmeta poglobljeno obravnavajo posamezne izbrane teme s področja historične arheologije: poselitvene strukture, gospodarstvo (subsistenčne dejavnosti, rudarstvo, obrtna proizvodnja,
trgovina idr.), religije in verovanja, odnos do smrti in pokop v srednjem in novem veku, arheologija kolonializma, industrijska arheologija. Razmerja med pisnimi in materialnimi viri. Možnosti socialnih
interpretacij materialnih (arheoloških) virov z uporabo sodobnih arheoloških teorij in konceptov.