Arheologija mlajših obdobij 2

Arheologija mlajših obdobij 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Predovnik Katarina Katja

Razvoj poselitve v fevdalni dobi: nastanek vasi, gradovi idr. utrdbe, urbanizacija. Povezanost naselbinskih oblik in struktur z gospodarskim in družbenim kontekstom. Pristopi v raziskavah podeželja. Razvoj vasi in poljske razdelitve v luči razvoja fevdalnih družbenih oblik in gospodarskih strategij. Razvoj kmečkih bivališč in gospodarskih objektov, nastanek kmetije kot arhitekturnega kompleksa. Srednjeveški grad kot gospodarsko središče, bivališče fevdalca in vojaška utrdba. Metode in pristopi v raziskovanju gradov. Zgodnje oblike gradov in nadaljnji stavbni razvoj, povezanost fortifikacijskih elementov s sočasno vojaško tehniko. Praktične funkcije (rezidenčna, gospodarska, vojaška) in simbolni pomen gradov. Srednjeveška urbana civilizacija: korenine, pravna in družbena specifika. Arheološki kriteriji urbanosti. Razvoj arhitekture in urbanizma, komunalna infrastruktura, gospodarstvo, versko življenje. Socialna diferenciacija, multietničnost in multikulturnost. Pristopi v raziskovanju srednjeveških mest (interdisciplinarno povezovanje).

GOSPODARSKA in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog, Zv. I, Agrarno gospodarstvo. – Ljubljana: Inštitut za zgodovino, Sekcija za občo in narodno zgodovino SAZU, DZS, 1970, str./pp. 185 – 196, 225 – 250, 559 – 616.
CHAPELOT, J. in FOSSIER, R., The Village and House in the Middle Ages. – London: B. T. Batsford, 1985, 352 str./pp.
ZEUNE, J., Burgen – Symbole der Macht: Ein neues Bild der mittelalterlichen Burg. – Regensburg: Pustet, 1996. 247 str./pp.
BURGEN in Mitteleuropa. Ein Handbuch. 2 zv. (1: Bauformen and Entwicklung, 2: Geschichte und Burgenlandschaften). - Stuttgart, 1999 (samo izbrana poglavja/selected chapters only).
Stadtluft, Hirsebrei und Bettelmönch. Die Stadt um 1300. – Stuttgart: Theiss, 1992, 510 str. (samo izbrana poglavja/selected chapters only).
STEUER, H., Der Beitrag der Archäologie zur Stadtgeschichtsforschung. V/In: H.
ANDERSSON in/and J. WIENBERG (ur./eds.): The Study of Medieval Archaeology. – Stockholm: Almqvist & Wiksell Int., 1993, str./pp. 179-190.
GUŠTIN, M. (ur./ed.): Urbana arheologija Kopra. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011. 136 str./pp.

Dodatni seznam literature, posebno še specifične literature za delo v seminarju, je študentom in študentkam dostopen na spletnih straneh Filozofske fakultete UL (študentski informacijski