Didaktika italijanščine 2

Didaktika italijanščine 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, doc. dr. Mertelj Darja, lekt. dr. Stanič Daša

PREDAVANJA in SEMINARJI:

Preverjanje in ocenjevanje (pisnega in ustnega znanja TJ/J2):
načrtovanje preverjanja / ocenjevanja,
sprotno vs. končno preverjanje, kriteriji,
predvidevanje težav, popravljanje napak;
zunanje preverjanje, samovrednotenje.

Transfer (pozitivni, negativni)
Raba J1 pri pouku TJ/J2, vloga in izraba transfera.

Motivacija pri usvajanju /učenju /poučevanju TJ/J2

Osebna raznojezičnost in raznokulturnost,
Družbena večjezičnost in večkulturnost.
Poučevanje/učenje kulture ciljnega TJ/J2,
vloga J1 in primarne kulture.

Pregled poučevanja / učenja TJ/J2 od starega veka do danes
Jezikoslovne teorije in teorije učenja TJ/J2.
Krashenovih 5 hipotez
o učenju drugega jezika.
Vplivi ostalih psiholingvističnih teorij.
Vplivi sociolingvističnih teorij.

Učitelj italijanščine in
perspektiva vseživljenjskega izobraževanja.
Društva in ustanove, povezana z didaktiko italijanščine in popularizacijo tega jezika.

VAJE
Načrtovanje pouka (in samostojnega dela):
- izdelava učne priprave, določanje glavnih in delnih/sprecifičnih učnih ciljev;
- oblike organizacije poučevanja/učenja;
- analiza in izbiranje učbeniških gradiv, izdelava dodatnih učnih sredstev;
- učni pripomočki / sredstva.

Transfer (pozitivni, negativni) – vaje
Raba J1 pri pouku TJ/J2, vloga in izraba transfera.

Motivacija pri usvajanju / učenju / poučevanju TJ/J2 – vaje

- CONSIGLIO D’EUROPA (2001 in inglese, edizione italiana 2002, seconda ristampa 2007): Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Firenze: La Nuova Italia. 
  V angleščini:https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
  V slovenščini:http://www.europass.si/files/userfiles/europass/SEJO%20komplet%20za%20s…
- Council of Europe (2018), CEFR, Companion Volume with New Descriptors. https://rm.coe.int / cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 
- Balboni P. (2015), Didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera. Torino: Loescher. COBISS.SI-ID - 58703714
- Čok, L. et. al. (1999), Učenje in poučevanje tujega jezika. PeF v Ljubljani in ZRS RS v Kopru. COBISS.SI-ID - 97848320
- Diadori P., Palermo M., Troncarelli D. (2015), Insegnare l'italiano come seconda lingua. Roma: Carocci.  COBISS.SI-ID - 58205794
- Diadori, P. (a cura di) (2015), Insegnare italiano a stranieri. Milano: Mondadori Education. COBISS.SI-ID - 58264930
- Državni izpitni center – gl. gradiva https://www.ric.si/, zavihki: splošna matura, poklicna matura, tuji jeziki za odrasle
- Državni izpitni center – gl. gradiva https: / / www.ric.si / , zavihki: splošna matura, poklicna matura, tuji jeziki za odrasle 
Učni načrti za italijanščino kot drugi in kot tuji jezik (osnovnošolsko, gimnazijsko, drugo srednješolsko izobraževanje).  https://www.zrss.si/italijanscina-na-enem-mestu/
Učbeniški kompleti za italijanščino kot TJ/J2, za različne ravni in različne ciljne skupine učencev.
Izročki in drugo učno gradivo.