Digitalni jezikovni viri za slovenščino

Digitalni jezikovni viri za slovenščino

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Stabej Marko

Pregled digitalnih jezikovnih virov za slovenščino: korpusnih, priročniških (pravopisnih, slovarskih, slovničnih terminoloških in jezikovno zgodovinskih) ter jezikovnotehnoloških. Opredelitev jezikovnih korpusov, korpusna tipologija in temeljni pojmi – avtentičnost, dokumentiranost, referenčnost, uravnoteženost, reprezentativnost, označenost. Vloga avtentičnosti podatkov pri jezikoslovni dejavnosti. Kratka zgodovina gradnje in uporabe korpusov v jezikoslovju. Pregled obstoječih slovenskih korpusov s poudarkom na njihovih značilnostih in uporabnosti za različne namene. Razmerje med jezikovnimi korpusi in spletom kot virom jezikovnih podatkov. Raba korpusov za opis jezika in jezikovne analize; korpusni šumi in interpretativne pasti. Osnovna korpusna iskanja z različnimi konkordančniki in metodologija korpusne analize. Pregled in ovrednotenje temeljnih jezikovnotehnoloških orodij s stališča jezikoslovne ustreznosti in uporabnosti. Sociolingvistična vloga jezikovnih virov kot nujne opreme za zagotavljanje mednarodnega statusa slovenščine.

- Nataša Logar, Jezikovni viri na klik in dotik. H. Tivadar (ur.): Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / 50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 103-108. (Dostopno tudi v elektronski obliki)
- Nataša Logar, Kaja Dobrovoljc, Špela Arhar Holdt, Gigafida: interpretacija korpusnih podatkov. M. Smolej (ur.): Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 467-477. (Dostopno tudi v elektronski obliki)
- Darinka Verdonik, Ana Zwitter Vitez, Slovenski govorni korpus Gos. Ljubljana: Trojina, 2011.
- Nataša Logar in drugi: Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES : gradnja, vsebina, uporaba. Ljubljana: Trojina, Fakulteta za družbene vede, 2012.
- Tadeja Rozman in drugi: Empirični pogled na pouk slovenskega jezika. Ljubljana: Trojina, 2012. (Nadgradnja projekta Šolar: http://solar.trojina.si/)

Portal jezikovnih virov (Predstavitveni portal spletnih jezikovnih virov za slovenščino)
http://viri.trojina.si/

Jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev 2012-2014, gradivo za predstavitev
http://ucitelji.sdjt.si/gradiva/