Družbene razsežnosti slovenskega jezika

Družbene razsežnosti slovenskega jezika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Stabej Marko

Kvantitativna in kvalitativna opredelitev slovenske jezikovne skupnosti v Sloveniji, v sosednjih državah, v izseljenstvu ter drugih jezikovnih skupnosti v Sloveniji. Identifikacijske vloge (slovenskega) jezika. Formalnopravni vidiki urejanja statusa slovenskega jezika in drugih jezikov v Sloveniji. Slovenščina kot drugi/tuji jezik. – Slovenski jezik v stiku z drugimi jeziki. Spremenljivost in prilagodljivost slovenskega jezika glede na sporazumevalne potrebe in navade posameznih govorcev in družbenih skupin v slovenski jezikovni skupnosti. Kritični pretres pojmovanja socialnih zvrsti slovenskega jezika. – Družbene okoliščine pojmovanja, vrednotenja sestavin jezika in jezikovnega normiranja. Povezanost jezika in ideologije. Slovensko jezikovno načrtovanje in jezikovna politika: temeljni pojmi, naloge in ustanove. V seminarskih nalogah se študenti v skupinah posvetijo študiju posameznega znanstvenega članka slovenske sociolingvistike in ga povežejo z opazovanjem aktualnega pojava iz lastne okolice.

- MIKOLIČ, Vesna G. (ur.), MARC BRATINA, Karin (ur.). Slovenščina in njeni uporabniki v luči evropske integracije, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2005, str. 13–22, 287. – 3 izbrani članki. COBISS.SI-ID 223759360
- KRŽIŠNIK, Erika (ur.). Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, (Obdobja, Metode in zvrsti, 22). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004. 529 str. – 3 izbranih članki. COBISS.SI-ID 216918272
- POGORELEC, Breda (ur.). Slovenščina v javnosti: gradivo in sporočila. Ljubljana: Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije: Slavistično društvo Slovenije, 1983. 223 str. COBISS.SI-ID 13748993
- STABEJ, Marko (ur.). Jezikovne situacije. Jezik in slovstvo (tematska številka), št. 3/4, 2006. COBISS.SI-ID 746756
- Enciklopedija Slovenije, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002, izbrani članki s podatki o slovenski jezikovni situaciji. COBISS.SI-ID 17411