Francoščina in romanski jeziki

Francoščina in romanski jeziki

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata

1. Romansko jezikoslovje: predmet preučevanja in cilji, kratka zgodovina vede.
2. Klasična in vulgarna latinščina.
3. Vulgarna latinščina in njen pomen za romansko jezikoslovje; njene bistvene značilnosti v primerjavi z romanskimi jeziki na področju glasoslovja, oblikoslovja, skladnje in besedišča.
4. Romanski jeziki:
- Romanija: definicija pojma;
- različni kriteriji razvrščanja romanskih jezikov;
- razdelitev romanskih jezikov po geografskem kriteriju;
5. Balkanska romanščina, italoromanščina, romanščina v Alpah, iberoromanščina.
6. Galoromanščina:
- okcitanščina;
- frankoprovansalščina;
- tujejezični govorci na galoromanskem območju.
7. Francoščina:
- kratka zgodovina jezika in razvoj jezikovnih značilnosti;
- francoska narečja in francoski knjižni jezik;
- položaj francoščine v Evropi in izven nje;
- francoščina in Slovenci.

SKUBIC, M.: Uvod v romansko jezikoslovje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1996. 346 str. COBISS.SI-ID - 62599424
SKUBIC, M.: Romanski jeziki. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2002. 345 str. COBISS.SI-ID - 115930880
HERMAN, J: Le latin vulgaire, PUF: Paris (zbirka "Que sais-je"), več izdaj. 128 str. COBISS.SI-ID - 15351906
ČEPON, R., Mala latinska slovnica, Ljubljana 2005. 176 str. COBISS.SI-ID – 220444672

Dodatna in priporočena literatura:
KLINKENBERG, J.-M.: Des langues romanes, Duculot: Louvain-la-Neuve, 1994 (3. izd.). 310 str.
CERQUIGLINI, B.: Les langues de France, PUF: Paris, 2003. 368 str.