Geografija etničnosti

Geografija etničnosti

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rogelj Boštjan, izr. prof. dr. Zupančič Jernej

Vsebina

- Pojav naroda in ostalih etničnih pojavov
- Teoretična izhodišča in družbene prakse, ki zadevajo narodno vprašanje
- Ugotavljanje narodne pripadnosti: statistični podatki, arhivi, registri in terenski indikatorji
- Pojav in klasifikacija narodnih / etničnih manjšin
- Narod in država
- Nacionalizem
- Socializacija, družbena integracija in asimilacija
- Narodna identiteta in narodna zavest
- Vloga manjšin: od konfliktnega potenciala do razvojnega dejavnika
- Vloga in pomen nacionalnih institucij
- Manjšine v čezmejnem sodelovanju
- Etnični pojavi in problem prostorskega načrtovanja
- Manjšinsko šolstvo
- Organiziranost manjšin
- Formalna in funkcionalna zaščita manjšin
- Narodna sestava Slovenije
- Slovenci v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem
- Madžarske manjšine v Podonavju in sosedstvu
- Nemške skupnosti po Evropi
- Maloštevilčne etnične skupnosti v Evropi
- Romi
- Izbrani primeri narodnih / etničnih manjšin v Evropi
- Prihodnost narodov in etničnosti