Italijanščina 3

Italijanščina 3

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mertelj Darja, lekt. Hussu Tereza

Razvijanje tujejezikovnega znanja italijanščine kot tujega jezika na ravni B1, glede na SEJO (2001, 2011):

Razvijanje razumevanja standardnih pisnih sporočil v vsakdanji rabi.

Razumevanje standardnih govorjenih besedil v razločnem izvirnem izgovoru ter v predvidljivih položajih (televizijska in radijska poročila, pogovori, debate).

Razvoj samostojnega pisnega in ustnega izražanja in sporazumevanja v vsakdanjih govornih položajih z jasnim sporočilnim namenom (izražanje in zagovarjanje stališč, pripovedovanje, načrtovanje, opisovanje).

Poglobljeno spoznavanje kulturno-civilizacijskih vidikov Italije.

Pri razvoju sporazumevalne zmožnosti je poudarek na pridobivanju funkcijskega besedišča ter na naslednjih jezikovnih/slovničnih poglavjih:
- glagolski čas: raba preteklikov, sosledica časov, predpreteklik,
- glagolski naklon: congiutnivo (oblike in osnovna raba, kontrasti v rabi indicativo/congiuntivo),
- nekatere glagolske perifraze,
- besedilna koherenca: raba osnovnih povezovalcev,
- skladnja: razumevanje vseh podrednih stavkov oz. skladenjskih struktur, aktivna raba najpogostejših iz vseh skupin odvisnih stavkov.

Temeljno gradivo:
Danila Piotti, Giulia de Savorgnani, Universitalia, prva tretjina učbenika (prvih 6 učnih enot, tj. 1. do 6.), Firenze, Alma, 2010. COBISS.SI-ID - 52476514
Maria Teresa Arbia, Pons. Slovnica kratko pregledno. Italijanščina, Preglednica v knjižni obliki, Ljubljana, Rokus, 2005. COBISS.SI-ID - 222455808

Dodatno gradivo:
- Susanna Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze, Alma, 2006 (zadnja tretjina priročnika).
- Ciro Massimo Naddeo, Quaderni del PLIDA: L'italiano scritto, parlato, certificato [livello B1], Firenze, Alma, 2009.
- Cinzia Ciulli, Anna Lia Proietti, Da zero a cento : test di (auto)valutazione sulla lingua italiana, Firenze, Alma, 2005 (samo za raven B1).
- Silvia Consonno, Elena Rossin, Piazza Italia, agili percorsi per rivisitare la lingua e civilta' d'Italia [A1/B1], Firenze, Alma, 2010, zadnja tretjina priročnika.
- poljuben slovar ita-slo, slo- ita, ita-ita