Izbirni seminar: Moderna in modernizem v zgodovini literature

Izbirni seminar: Moderna in modernizem v zgodovini literature

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Širca Alen Albin, prof. dr. Matajc Vanesa

Seminar obsega uvodne teoretske in literarnozgodovinske vpoglede v specifike moderne v ožjem smislu: obdobja fin de siecle, the Turn of the century, die Moderne ter obdobja modernizma v zgodovini literature, povezanosti in razlike znotraj literature po letu 1860 ter zaris širših kontekstov literarne modernosti v nekaterih vidikih kulturne zgodovine in zgodovine idej . Sledi snov, ki jo obsegajo izbrane seminarske teme: te v seminarskih nalogah obravnavajo literarna besedila z vidikov literarnih smeri, tokov in gibanj, ki jih ustvarjata moderna in modernizma. Posamezne teme torej vkljucujejo problematike simbolizma, nove romantike in dekadence, modernizma (ki vkljucuje tudi nekatere snovi historicnih avantgard kot literarnih gibanj) ter filozofsko-literarnega toka eksistencializma. Izbrane seminarske teme obravnavajo znacilna literarna besedila pripovedništva (romana in kratke proze), lirike in dramatike. Obravnave so osredinjene na povezavo literarnozgodovinskih vidikov z morfološkimi (motivno-tematskimi, tekstno-strukturnimi in stilnimi) vidiki literarnih besedil. S tem se seminarji dopolnjujejo s predavanji iz literarne zgodovine, literarne teorije in primerjalne književnosti.

Vivian Liska, Astradur Eysteinsson (ur.). Modernism. (A comparative history of literatures in European languages, vol. 21.) Amsterdam, Philadelphia, 2007. Vol. 1. 544 str. COBISS.SI-ID – 29005101 (izbrana poglavja)
Peter Childs: Modernism. London, New York: Routledge, 2000. 226 str. COBISS.SI-ID – 30805858
Alenka Jensterle-Doležal: Avtor, tekst, kontekst, komunikacija: poglavja iz slovenske moderne. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2014. 417 str. COBISS.SI-ID - 79653377
Stefan Simonek: Distanzierte Nähe : die slawische Moderne der Donaumonarchie und die Wiener Moderne. Bern [etc.]: Lang, 2002. COBISS.SI-ID - 16487430
John Neubauer, Marcel Cornis-Pope (ur.). History of the literary cultures of East-Central Europe : junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins, 2004-2010. Zv. 1. - XX, 647 str. - 2004 ; Zv. 2. - XXIV, 512 str. - 2006 ; Zv. 3. - XII, 522 str. - 2007 ; Zv. 4. - XI, 714 str. COBISS.SI-ID - 221827840 (izbrana poglavja)
Anna Balakian. The fiction of the poet : from Mallarmé to the post-symbolist mode. Princeton, NJ : Princeton university press, 1992. 201 str. COBISS.SI-ID - 15458
Janko Kos, Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana 2001. 417 str. COBISS.SI-ID - 109315328 (izbrana poglavja)
Vanesa Matajc. Literarnozgodovinski pojmovnik za literaturo moderne : revizija in nekaj predlogov. Primerjalna književnost. (Letn. 27, št. 2, dec. 2004, str. 61-81) 20 str. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-H2ZN3QQY
Vanesa Matajc. Kos in Cankar. V: Tone Smolej (ur.). Janko Kos in slovenska primerjalna književnost. Ljubljana : Založba Univerze, 2023. Str. 87-130. 43 str. COBISS.SI-ID - 159926275
Vanesa Matajc. Paradoksi modernosti v vseevropskem in lokalnem kontekstu dunajskega centra moderne : spremna študija. V: Jacques Le Rider. Dunajska moderna in krize identitete. Ljubljana: Studia humanitatis, 2017. Str. 607-631. COBISS.SI-ID 66857570