Izbrana poglavja iz didaktike slovenskega jezika

Izbrana poglavja iz didaktike slovenskega jezika

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogel Jerica

Vsebina

• Slovenščina kot učni jezik: spoznavni in odnosni govor
• Obravnava zahtevnejših tem s področja jezika, sporazumevanja ali sociolingvistike
• Prilagajanje ciljev, vsebin in metod učencem na različnih stopnjah in vrstah šolanja
• Formativno spremljanje in alternativne možnosti vrednotenja pri pouku prvega/maternega jezika
• Vloga knjižnega jezika in drugih različic slovenščine v šoli in družbi
• Delo s posebnimi skupinami učencev (pripadniki t. i. druge generacije priseljencev, socialno deprivilegirani učenci, učenci v okoljih z določeno narečno ali pokrajinsko prvotno različico ipd.)
• Učenci s posebnimi potrebami (disleksija, ADHD, gluhi …) pri pouku slovenskega/prvega jezika
• Metode raziskovanja pouka slovenskega jezika ter faze poteka raziskave.
• Načrtovanje aplikativne naloge ob aktualnih vprašanjih s področja didaktike slovenskega jezika.