Javno govorno nastopanje

Javno govorno nastopanje

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Tivadar Hotimir

Vsebina

- Kratka ponovitev poznavanja metod različnih družboslovnih in humanističnih ved (antropologija, komunikologija, pedagogika, psihologija itd.), katerih skupna točka je preučevanje (javnega) diskurza,
- poglobitev preučevanja temeljnih dimenzij javnega diskurza in preučevanja različnih diskurzivnih pristopov (konverzacijska, etnografska, sociolingvistična, pragmatična in kulturološka analiza),
- predstavitev različnih teorij načel uspešnega (javnega) sporočanja (npr. Griceove maksime, ki naj bi jih upoštevali tvorci, ko oblikujejo besedilo v določenih okoliščinah),
- kratka ponovitev različnih teorij, ki se osredotočajo na preučevanje kriterijev besedilnosti, in poglobljena predstavitev kriterijev namernosti, sprejemljivosti, informativnosti in situacijskoti v okviru javnega govornega nastopanja,
- predstavitev prozodičnih prvin, ki spremljajo govor,
- predstavitev besednorednih (predvsem členitev po aktualnosti) dejavnikov, ki pogojujejo uspešnost javnega govornega diskurza.