Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik

Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, lekt. Pešorda Sanja

Vsebina

Razvijanje sporazumevalnih spretnosti: slušno in bralno razumevanje (različna avtentična besedila) ter pisno in ustno izražanje (tvorba različnih uporabnih besedil, dialogi v parih, prezentacija samostojnega dela ipd.); priprava na povzemanje besedil s parafraziranjem in reformulacijo; priprava na argumentiranje lastnih stališč; razvijanje leksikalne kompetence (kolokacije, idiomi, frazni glagoli itd.); priprava študentov na oblikoslovno in sladenjsko analizo govorjenih in zapisanih besedil; razvijanje in utrjevanje pravopisnih sposobnosti.
Teme: družina, delo, prosti čas, družba in družbeni problemi, socialni problemi, okolje ipd.