Literatura in medijI

Literatura in medijI

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Perenič Urška

Predstavitev in analiza različnih oblik povezovanja literature z drugimi mediji: - literarno besedilo in film;
- literarno besedilo in radio, TV;
- literarno besedilo in gledališče;
- literarno besedilo in internet.
Študentje ob konkretnih zgledih opazujejo, kako literarno besedilo funkcionira v drugih medijih z ozirom na različne literarne vloge in opazujejo, kako se pri tem spreminjajo besedila. Prikazani bodo tudi primeri vplivanja drugih medijev na pisanje literarnih besedil. Predmet se temeljiteje posveča analizi postopkov ekranizacije, primerjavam narativne strukture romanesknih, filmskih in televizijskih žanrov, razmerju med besednimi in likovnimi sporočili in uglasbenimi besedili (strip, slikanica, konkretna poezija, reklamno sporočilo ... ). Uporabljeni bodo različni konkretni zgledi in metodološki prijemi. Vsebinsko težišče predmeta bo vsako leto osredotočeno na enega od medijev in bo tako delno variiralo.

- A. Briggs & P. Burke: Socialna zgodovina medijev. Ljubljana: Sophia, 2005. COBISS.SI-ID - 221968384
- J. Vogrinc: Televizijski gledalec. Ljubljana: SH, 1995. COBISS.SI-ID – 52939520)
- Stanko Šimenc: Slovensko klasično slovstvo v filmu. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1979. COBISS.SI-ID – 5321472
- Slovenska literatura in film (več avtorjev): Literatura, št. 127–128, 2002, str. 49–116. COBISS.SI-ID - 3468546
- D. Bordwell: Narration in the fiction film. London, New York: Routledge, 1988 COBISS.SI-ID - 50922850
- Literatura in teater. Literatura, 18/175–176 (2006). 96–190. COBISS.SI-ID - 3468546

Priporočena literatura:
- H. Schanze (ur.): Handbuch der Mediengeschichte. Stuttgart 2001.
- H. Schanze (ur.): Lexikon Medientheorie/Medienwissenschaft. Ansätze – Personen – Grundbegriffe Stuttgart/Weimar 2002.