Nemški jezik 2

Nemški jezik 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:120

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podgoršek Saša

Vsebina

Ob obravnavanju izvirnih etnoloških in antropoloških besedil različnih zvrsti sledi še utrjevanje in poglabljanje že pridobljenega jezikovnega znanja in spoznavanje za jezik stroke značilnih struktur, pri čemer je poudarjen kontrastivni element; sistematično širjenje strokovne terminologije; razvijanje sposobnosti bralnega razumevanja; uvajanje v branje starejše literature v tiskani in pisani gotici.
Izbrana besedila zajemajo različna strokovna področja (npr. antropologija religije, etnološka muzeologija, kultura stavbarstva in bivanja, antropologija migracij, etnologija slovanskih in nemško govorečih dežel, neevropske etnologije). Izbor obravnavanih besedil je odvisen od vsakokratne skupine (predznanja, dinamike dela).