Opazovalna praksa pri pedagogiki

Opazovalna praksa pri pedagogiki

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 2

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jeznik Katja, doc. dr. Košmerl Tadej

Praksa se izvaja pod vodstvom visokošolskega učitelja/sodelavca in mentorja na partnerskih šolah oz. drugih institucijah.
Visokošolski učitelj/sodelavec bo koordiniral prakso, pripravljal gradivo in skupaj z mentorjem na šoli (oz. drugi instituciji) ocenjeval uspešnost opravljene prakse. Pedagoška praksa se lahko izvaja razpršeno – 15 ur

- v okviru priprave na opazovalno prakso študenti dobijo navodila za proučevanje ustrezne pedagoške dokumentacije in opazovanje vzgojne prakse in disciplinskih postopkov na ravni razredne in šolske skupnosti,
- ob pomoči mentorja natančno opišejo en tipičen vzgojni konflikt in postopke za njegovo razrešitev,
- s pomočjo predpisane literature pripravijo analizo reševanja opisanega konflikta z vidika upoštevanja različnih etičnih kriterijev in predpisanih postopkov za izrek vzgojnega ukrepa
- seznanijo se s posebnimi preventivnimi ukrepi za zagotavljanje discipline na ravni razreda oziroma šole in jih s pomočjo mentorja ustrezno ovrednotijo
- opišejo en primer obravnave učne teme z vidika doseganja vzgojno-socializacijskih ciljev ustreznega predmeta
- opišejo en potek razredne ure in ga analizirajo z vidika vsebine in vodenja

Obvezni viri za predmet Pedagogika.
• Kroflič, R. in drugi (2009). Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept?. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. COBISS.SI-ID – 244172800
• Kroflič, R. in drugi (2011). Kazen v šoli? : izbrani teoretski pristopi k sankcioniranju prekrškov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. COBISS.SI-ID – 257014016
• Štirn Janota, P. in Štirn Koren, D. (2012). Lahko v šoli tudi drugače? Reševanje konfliktov in oblikovanje vzgojnih projektov. Ljubljana: CPI 2012. https://cpi.si/wp-content/uploads/2022/08/Lahko-v-soli-tudi-drugace.pdf COBISS.SI-ID – 144983299
Dodatna literatura:
• Strike, K. and Soltis, J. F. (1998). The Ethics of Teaching. New York and London: Teachers College Press, str. 1-18, 21-31.
• Strike, K. A. and Moss P. A. (2003). Ethics and College Student Life (A case Study Approach). New Jersey and Ohio: Prentice Hall, str. 1-11.