Poglavja iz slovnice - slovarski vidik

Poglavja iz slovnice - slovarski vidik

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žele Andreja

Opredelitev pojma kategorialna lastnost (KL) z vidika slovarske ali skladenjske prepoznavnosti – oboje lahko v slovarskopomenski vlogi kot kategorialne pomenske sestavine (kategorialni semi), v skladenjski kot razločevalne prvine stavčnih členov – stavčno zgrajene povedi kot enote besedila. KL kot vez med leksiko v vlogi stavčnih členov in leksiko kot nosilko denotativnega (slovarskega) pomena. Spol in vid z vezljivostjo kot izhodiščni členitvi leksike na samostalniško in glagolsko – temeljno stavčnostrukturno osebkovo-povedkovo. Odločilna pomenskorazločevalna vloga vseh drugih KL znotraj stavčne zgradbe – lahko tudi vpliv na besednovrstno in s tem izhodiščno slovarskopomensko opredelitev.

- SNOJ, Jerica. Slovarska večpomenskost in Slovensko leksikalno pomenoslovje. Slav. rev., okt.–dec. 2003, letn. 51, št. 4, str. [387]–409. COBISS.SI-ID 761092
- VIDOVIČ MUHA, Ada. Glagolske sestavljenke – njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti: z normativnim slovensko-nemškim vidikom. Slav. rev., 1993, let. 41, št. 1, str. [161]–192. COBISS.SI-ID 761092
- VIDOVIČ MUHA, Ada. Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2013. 328 str., graf. prikazi. ISBN 86-7207-125-5. COBISS.SI-ID 110073600
- VIDOVIČ MUHA, Ada: Kategorialnost leksemov med slovarjem in slovnico. Slavistična revija – posebna številka, 2006. 54/4. 23–42, 377–99. COBISS.SI-ID 761092
- ŽELE, Andreja. Vezljivost kot pomensko- in strukturnoskladenjski pojav. Slav. rev., jul.–sept. 2001, letn. 49, št. 3, str. [137]–161. COBISS.SI-ID 761092
- ŽELE, Andreja. Vezljivost v slovenskem jeziku: (s poudarkom na glagolu), (Zbirka Linguistica et philologica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. 303 str. COBISS.SI-ID 112879104