Politična filozofija

Politična filozofija

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kravanja Aljoša, viš. znan. sod. dr. Hajdini Simon

Vsebina

– Uvod: pojem političnega pri Grkih; grški polis in koncept ustave, atenska demokracija.
– Platonova Država: iskanje definicije pravičnosti; predpostavke in ureditev idealne države.
– Aristotelova politična misel: človek kot politično bitje; teorija družinskega gospodarstva in razlaga suženjstva; nastanek polisa; teorija ustav; definicija politične znanosti; srečnost kot smoter človekovega življenja; teorija pravičnosti.
– Helenizem in politične ideje zgodnjega krščanstva: koncept naravnega zakona; stoiški kozmopolitizem in Pavlov univerzalizem.
– Rimska republikanska ureditev: osnovni pojmi rimskega prava.
– Srednji vek: Tomaž Akvinski in nov premislek naravnega zakona.
– Machiavelli: nova konceptualizacija človeka in oblasti.
– Reformacija: Luthrova etika in njegov vpliv; Locke in ideja tolerance.
– Teorije družbene pogodbe in koncepti naravnega stanja: Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau, Kant.
– Deklaracija o človekovih pravicah: univerzalizem, egalitarizem, zasebno in javno, civilna družba in javnost.
– Moralno-politične ideologije moderne dobe: liberalizem, nacionalizem, utilitarizem, marksizem, totalitarizem, feminizem, demokratizem, rasizem.
– Konceptualne dileme demokracije: diktatura večine, vrednotni pluralizem in državljanski egalitarizem, suverenost in globalizacija.