Pragmatika v francoščini

Pragmatika v francoščini

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vitez Primož

Vsebina

Komunikacijska situacija: udeleženci, kontekst. Subjekt in komunikacijski namen. Prepletanje jezikovnih in nejezikovnih dejavnikov pri tvorbi/razumevanju različnih jezikovnih manifestacij. Osebni, časovni, prostorski, diskurzivni, družbeni deixis.
Govorno dejanje, konstativ, performativ. Lokucija, ilokucija, perlokucija. Implicitni, eksplicitni performativ. Izrekanje in izrečeno. Problem funkcije jezikovnega znaka.
Hierarhični model konverzacije. Struktura izmenjave. Struktura intervencije.
Argumentacija v govorni intervenciji. Konektorji v argumentaciji. Koherenca.
Argumentacija v govorni izmenjavi. Argumentacija kot zapiranje in kot odpiranje izmenjave. Strinjanje, nestrinjanje, dopuščanje.
Stilna ustreznost diskurza kot pragmatične kategorije. Pragmatični, enonciacijski vidiki medijskega diskurza. Analiza reklamnega sporočila.