Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štumberger Saška, red. prof. dr. Tivadar Hotimir

Vsebina

Opredelitev temeljnih prvin, ki vplivajo na tričlenskost knjižnojezikovne norme z upoštevanjem razločevalnosti norme govorjene besede glede na pisno. Spoznavanje in kritično vrednotenje razmerij med temi prvinami pri uzakonjanju (kodificiranju) norme knjižnega jezika. Normativne prvine pisnega in govorjenega knjižnega izraza – poskus opredelitve glede na knjižnojezikovno tričlenskost. Mesto norme knjižnega jezika v opredelitvi pojma jezikovna kultura.
Vaje: Preverjanje govorne in pisne norme na besedilnem gradivu z upoštevanjem možnosti solcialno- in funkcijskozvrstne stilistike.