Primerjalno besedotvorje slovanskih jezikov

Primerjalno besedotvorje slovanskih jezikov

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

Pregled praslovanskih besedotvornih vrst: izpeljava, zlaganje in sestavljanje, podvajanje. Klasifikacija in struktura besedotvornih morfemov: korenov, predpon, pripon, vpon in medpon. Pregled besedotvornih morfemov glede na strukturo, pomen in medsebojno vezljivost. Nastajanje zloženih besedotvornih morfemov.

Obvezna literatura:
Sławski, F.: Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego. V: Słownik prasłowiański. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk I-1974, 43-141; II-1976, 13-60; III-1979, 11-19.
Priporočljiva literatura:
Vaillant, A.: Grammaire compareQ des langues slaves. Tom IV: La formation des noms. Paris 1974.
Vondrák, V.: Vergleichende slavische Grammatik I. Göttingen I-19242.
Miklošič, F.: Vergleichende Grammatik der slawischen Sprachen II: Vergleichende Stammbildungslehre der slavischen Sprachen, Wien 1875, ponatis: Heidelberg 1926.
Etimološki slovarji slovanskih jezikov.