Seminar iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Seminar iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Selišnik Irena

Vsebina seminarskih tem iz slovenske zgodovine 19. stoletja se iz leta v leto spreminja. Odvisna je od raziskovalnega dela predavatelja ter od specifičnega interesa študentov.

Je odvisna od vsakokratnih izbranih tem. Praviloma gre za zbirke virov in relevantno literaturo, tako v slovenskem kot v tujih jezikih, ki se nanaša na obravnavano seminarsko temo.

It depends on each selected topic. By rule, these are collections of sources and relevant literature, both in Slovenian and foreign languages, which relate to the seminar topic at hand.