Seminar iz sodobnih etnoloških in antropoloških tem

Seminar iz sodobnih etnoloških in antropoloških tem

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Svetel Ana, prof. dr. Muršič Rajko, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Delo v okviru seminarja temelji na vodenem branju člankov in različne aktualne ter starejše znanstvene literature, v skladu s temo oz. predmetnim področjem seminarja. V ospredju so vodene diskusije in samostojne študentske predstavitve lastnega raziskovalnega dela ter prebranega čtiva, vsak študent oz. študentka v okviru seminarja izdela in zagovarja seminarsko nalogo v obsegu 30.000 do 60.000 znakov s presledki. Mentorji oz. izvajalci seminarjev vsako leto posebej seznanijo študente in študentke s predmetno orientacijo in temeljno literaturo, ki jo bodo predelali v diskusijah v okviru seminarja.
Študent oz. študentka v prvem semestru predstavi temo svoje seminarske naloge, ki ji sledi vodena diskusija in do konca semestra pripravi ter odda njeno dispozicijo.
Seminar obsega naslednja doslej uveljavljena področja v študijskem programu etnologije in kulturne antropologije: antropologijo migracij, antropologijo turizma, aplikativno antropologijo in kulturni menedžment, vizualno antropologijo.
Seminar se ukvarja s temeljnimi in aktualnimi družbenimi temami tako na Slovenskem kot drugod: ekološkimi vprašanji, turizmom in s turizmom povezanimi procesi (identitetnimi procesi, ustvarjanji dediščin, mobilnostnih infrastruktur, tematskih parkov in prostorov, destinacijskih mitov, doživetij in podob), transnacionalnimi povezavami, migracijami, umetnostjo, mediji, nasiljem, revščino, dostopom do zdravstva itd. Ponuja usmeritve v preučevanje ruralnih in urbanih kultur, sodobne, popularne in digitalne kulture, in še posebej popularne glasbe ter tematik, ki zadevajo podjetništvo, poslovno antropologijo, antropologijo dizajna oziroma snovanja, antropološko preučevanje nevladnih organizacij in mladinskih kultur. Posamezne tematike obravnava v navezavi na širše politično-ekonomske procese, v okviru seminarja pa študenti in študentke tudi analizirajo programe in projekte v znanosti, kulturi in športu. Spoznavajo tudi raziskave sodobnih (urbanih) povedk in drugih žanrov sodobne folklore na internetu in v medijih ter popularni kulturi, seminar pa je namenjen tudi rabi sodobnih avdiovizualnih metod, metodologije, virov in konceptov iz polja vizualne antropologije kot raziskovalnih in prezentacijskih orodij pri raziskavah na različne izbrane teme.

Matera Vincenzo in Angela Biscaldi, ur.: Ethnography: A Theoretically Oriented Practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2021. COBISS.SI-ID - 103348483

Seznam literature pripravijo izvajalci seminarja vsako leto posebej, in to za vsakega študenta, študentko posebej – glede na njihovo izbrano temo seminarske naloge.