Slovenska narečja

Slovenska narečja

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smole Vera

Vsebina

Osnovne značilnosti narečnih skupin oz. narečij na vseh jezikovnih ravninah v odnosu do slovenskega knjižnega jezika (sinhron pogled) bodo študentje spoznavali ob izbranih narečnih besedilih pri vajah. Poudarek bo na: (ne)tonemskosti, diftongih, posebnih narečnih glasovih, osnovnih posebnostih pri končniških in besedotvornih morfemih, prevzeti in ožjenarečni leksiki, posebnostih pri zgradbi stavka itd. Istočasno bodo spoznavali sodobno nacionalno transkripcijo za zapis narečnih besedil. Pridobljeno znanje bodo sproti utrjevali in razširjali s seminarsko nalogo, v kateri bodo na enak način analizirali narečno besedilo, ki ga bodo posneli in zapisali sami.