Stara indijščina II/2

Stara indijščina II/2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka

V okviru predavanj: staroindijsko glagolsko oblikoslovje nesedanjiških časov (perfekt, aorist), sekundarnih prezentovih sistemov (futur, deziderativ, kavzativ, intenziv, denominativ, pasiv prezenta) in neosebnih glagolskih oblik, vselej ob konfrontaciji z drugimi glavnimi arhaičnimi indoevropskimi jeziki.

V okviru vaj: študenti uporabljajo in s tem utrjujejo znanja, pridobljena pri predavanjih iz opisne in historične slovnice stare indijščine od starejšega vedskega obdobja do klasičnega sanskrta. Preko vodenega in samostojnega branja daljših izvirnih proznih besedil si gradijo besedišče in razumevanje težjih skladenjskih prvin.

- Goto, T. et al.: Old Indo-Aryan Morphology and its Indo-Iranian background. Dunaj, 2013. COBISS.SI-ID - 65337954
- Mayrhofer, M.: Sanskrit Grammatik mit sprachvergleichenden Erläuterungen. 3. izd. Berlin: de Gruyter, 1978 in novejše izdaje. COBISS.SI-ID - 8681570
- Burrow, T.: The Sanskrit Language. Faber and Faber. London. (zadnja izdaja). COBISS.SI-ID - 199434240
- Repanšek, L.: devaś ca va asuraś caspardhanta. Berilo vedske proze – Vedic Prose Reader. Ljubljana, 2017. COBISS.SI-ID - 296652032
- Wackernagel, J.; Debrunner, A.: Altindische Grammatik I–III. Göttingen, 1896–1954. COBISS.SI-ID - 246794752, COBISS.SI-ID - 246796032,
- Thumb, A., Hauschild R.: Handbuch des Sanskrit I–II, 3. izd. Heidelberg, 1959. COBISS.SI-ID - 53853794
- MacDonell, A. A.: A Vedic Grammar for Students. Delhi, 1916. COBISS.SI-ID - 164696579
- Ziegler, S.: Klassisches Sanskrit. Wiesbaden, 2013. COBISS.SI-ID - 64263010
- Repanšek, L.: Učbenik klasičnega sanskrta. Ljubljana, 2022. COBISS.SI-ID - 136027139