Uvod v jezikovno tipologijo

Uvod v jezikovno tipologijo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Živanović Sašo, izr. prof. dr. Manouilidou Christina

Jezikovna tipologija in zaznamovanje. Zgledi iz slovenščine, evropskih jezikov in širše, s poudarkom na protistavnem jezikoslovju:
- Evropa kot jezično področje
- teorije jezikovne tipologije
- glasoslovje
- besedne vrste
- pregibanje
- oblikoslovje
- slovnično ujemanje
- zaporedje sestavin
- priredje in podredje

• Comrie, B. Language Universals and Linguistic Typology. Second Edition. Basil Blackwell, 1989, 264 str.
• Whaley, L. An Introduction to Typology: The Unity and Diversity of Language. Sage Publications, 1997, 352 str.•