Uvod v študij jezika

Uvod v študij jezika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štumberger Saška

V okviru predmeta so naslednje vsebine:
- Razumevanje jezika v okviru jezikoslovnih teorij 20. stol.
- Položaj slovenistike in njena organiziranost v slovenski državi in zunaj nje v okviru slovenskih manjšin ter v tujini.
- Razvoj univerzitetne slovenistike, spreminjanje njene vsebine in stanje danes – organizacijsko in vsebinsko.
- Jezikovni priročniki, njihova hierarhizacija in uporabnost za študij in raziskovanje jezika (slovarji, spletni viri: besedilni korpusi).
- Jezikoslovna literatura (pridobivanje bibliografskih podatkov; slovnice, revije, zborniki).

- Jože Toporišič, Petdeset let jezikoslovne slovenistike na ljubljanski Filozofski fakulteti, Portreti, razgledi, presoje, Maribor 1976.
- Marja Bešter, Erika Kržišnik (ur.): Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana 1999.
- Martina Križaj – Ortar, Marja Bešter, Erika Kržišnik: Pouk slovenščine malo drugače, Trzin 1994.
- Zbornik Filozofske fakultete: 1919 – 1999. Ljubljana. (Oddelek za slovanske jezike in književnosti, str. 225–244; o zgodovini jezikoslovnega dela slovenistike).
- Slovar slovenskega knjižnega jezika I–IV, Ljubljana 1970, 1975, 1979, 1985, 1991.
- Slovenski pravopis. 1. Ljubljana 2001.
- Vojko Gorjanc, Korpusi v jezikoslovju in korpus slovenskega jezika FIDA, zb. 35. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana 1999, 47–60.

Spletni viri:
- Korpus Nova beseda http://bos.zrc-sazu.si.
- Korpus FidaPLUS http://www.fidaplus.net.
- Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani http://www.ff.uni-lj.si/slovenistika.