Zgodovina latinskega jezika

Zgodovina latinskega jezika

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej, prof. dr. Kavčič Jerneja

Predavanja se izvajajo v dveletnem ciklu za dva letnika skupaj in so zasnovana kot pregled zgodovinskega ustroja latinskega jezika, urejen po ravninah:

1) Zgodovina jezika:
– Latinščina in indoevropski jeziki
– Razdelitev latinščine po časovnih razdobjih
– Latinska pisava
– Latinščina in romanski jeziki
2) Glasoslovje:
– Praindoevropski glasovni sestav
– Spremembe podedovanih glasov v latinščini
– Samoglasniška dolžina
– Naglas in z njim povezane spremembe
– Soglasniške spremembe (posamezni glasovi, skupine)
3) Oblikoslovje:
– Oblikotvorne prvine v indoevropskih jezikih
– Imensko oblikoslovje
– Zaimki
– Glagol
4) Skladnja: izbrane teme, katerih cilj je spoznavanje ustroja skladenjske ravnine latinskega jezika z vidika različnih teoretskih pristopov; primeri obravnavanih tem:
– Skladnja latinskega samostalnika
– Skladnja latinskih neosebnih glagolskih oblik

Temeljna študijska literatura:
M. Babič, Zgodovinsko glasoslovje in oblikoslovje latinskega jezika; Ljubljana 2004, str. 5-115 COBISS.SI-ID – 215164416
Bennet, C. E. Syntax of Early Latin. Hildesheim, 1966. COBISS.SI-ID – 19549538
Claskson, J., Language and Society in the Greek and Roman Worlds, Cambridge 2015. COBISS.SI-ID – 68753250
Herman, J., in R. Wright. Vulgar Latin. Pennsylvania State University Press, 2000.
J. B. Hofmann – A. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik; München 1965, str. str. 529-679 COBISS.SI-ID – 44929024
E. C. Woodcock, A New Latin Syntax, Cambridge (Mass.), 1959, str. 166-213. COBISS.SI-ID – 24329314
J. Clackson, G. Horrocks: The Blackwell History of the Latin Language. Malden-Oxford-Victoria 2007. COBISS.SI-ID – 61193826

Dodatna literatura:
P. Baldi, The Foundations of Latin, Berlin in New York 1999, str. 1-46
Bauer, B. Archaic Syntax in Indo-European: the Spread of Transitivity in Latin and French. Berlin in New York, 2000.
A. Ernout - F. Thomas, Syntaxe latine, Pariz 1972, str. 277-420
H. Pinkster, Latin Syntax and Semantics, London 1990 (elektronska izdaja: http://cybergreek.uchicago.edu/cgi-bin/philo/navigate.pl?lss.0)
F. Sommer - R. Pfister: Handbuch der lateinischen Laut-und Formenlehre, Heidelberg 1977, str. 39-126
Janson, Tore: A Natural History of Latin. Oxford 2004.