Znanstveno raziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki

Znanstveno raziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Sešek Urška, prof. dr. Skela Janez

Vsebina

Osnove raziskovalne metodologije v preučevanju učenja in poučevanja tujih jezikov: kvalitativni in kvantitativni pristopi, postopki vzorčenja in zbiranja podatkov, obdelava podatkov, osnovni statistični izračuni, interpretacija in predstavitev rezultatov.
Faze raziskovalnega projekta: opredelitev problema in raziskovalnih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva, pisanje raziskovalnega poročila.
Seminar je podpora študentom pri pripravi magistrskega dela.