Konstrukcija socialnega sveta

Konstrukcija socialnega sveta

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Marčič Renata, doc. dr. Lep Žan, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Pojem socialne resničnosti:
Opredelitev socialne resničnosti, teoretični modeli socialne resničnosti, značilni pojavi in posledice socialne resničnosti.

Socialna resničnost in psihološki procesi:
Socializiranost zaznavnih in spoznavnih procesov, socialna kognicija, pristranskosti kognitivnih procesov, oblikovanje sebstva, socialna motivacija, stališča, odločanje in vedenje.

Socialna resničnost in socialno vplivanje:
Povezava med strukturo in dinamiko socialne resničnosti ter pojavi socialnega vplivanja, socialno motivacijo in delovanjem sebstva.

Socialna resničnost in družba:
Psihološke teorije, povezane z družbo, societalna psihologija in analitična socialna psihologija, kritična (socialna) psihologija, socialnopsihološki vidiki razslojevanja in sorodnih družbenih procesov.

Epistemologija in metodologija socialne psihologije:
Navezava problematike socialne resničnosti na epistemologijo socialne psihologije in znanosti nasploh, epistemološki, kritični in sodobni (socialno)pihološki pristopi k znanosti, metodologija socialne psihologije.

Černigoj, M. (2003). Epistemološka identiteta psihologije. Psihološka obzorja, 12(3), 93-102. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2003_3/cernigoj.pdf [COBISS.SI-ID: 22814050]
Černigoj, M. (2007). Jaz in mi: raziskovanje temeljev socialne psihologije. IPSA. (izbrana poglavja) [COBISS.SI-ID: 235156736]
Hewstone, M. in Stroebe, W. (2020). An introduction to social psychology. Wiley. [COBISS.SI-ID: 49434115]
Gergen, K. J. (2011). An invitation to social construction. Sage. [COBISS.SI-ID: 56432482]
Miheljak, V. in Egumenovska, K. (2015). Človek v socialnem in družbenem svetu: poglavja iz socialne in politične psihologije. Založba FDV. [COBISS.SI-ID: 282081536]
Ule, M. (2009). Socialna psihologija: analitični pristop k življenju v družbi. Založba FDV. (str. 11–123). [COBISS.SI-ID: 247943680]