Latinščina, intenzivni tečaj

Latinščina, intenzivni tečaj

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 150

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Inkret Andreja, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Predmet je zasnovan kot začetni intenzivni tečaj latinskega jezika in ne predpostavlja predznanja. Obravnavana snov sega od pravil latinske pisave in izgovarjave do postopne osvojitve osnovnega oblikoslovja, najpogosteje rabljenih skladenjskih struktur in osnovnega besedišča. Znanje se od začetnih ur dalje utrjuje in preverja ob branju, jezikovni analizi in prevajanju krajših stavkov in odlomkov originalnih latinskih besedil, po potrebi prirejenih in komentiranih, ki časovno segajo od začetkov do srednjeveške in humanistične latinitete.
V 2. semestru predmet pregledno obravnava bistvene oblikoslovne in skladenjske značilnosti klasične latinščine. Posebna pozornost je namenjena obravnavi temeljnih razlik med latinsko in slovensko jezikovno ureditvijo in posledicam, ki jih imajo te razlike na prevajanje iz latinščine v slovenščino.

- A. Keller, S. Russell, Latinščina od besed do branja. Delovni zvezek (1. in 2. del, str. 283-369) in učbenik (1. del). Prevedel in priredil D. Movrin. Filozofska fakulteta, Ljubljana 2011, učbenik 272 + 440 strani, delovni zvezek 416+304 strani. COBISS.SI-ID - 255206144
- S. Kopriva: Latinska slovnica; Ljubljana 1989, str. 21-113. COBISS.SI-ID - 605495
- R. Čepon: Mala latinska slovnica, 176 str. COBISS.SI-ID - 83623939